In Vitro Fluoride-Release/Recharge Pattern and Antimicrobial Effects of Current Restorative Materials Used in Pediatric Dentistry


Creative Commons License

Şirinoğlu Çapan B., Akyüz S. , Alev B., Tacal Aslan B. , Kadir T. , Yarat A.

Experimed, vol.10, no.1, pp.7-15, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26650/experimed.2020.0006
  • Title of Journal : Experimed
  • Page Numbers: pp.7-15

Abstract

Objective: The aim of this in vitro study was to investigate the fluo- ride-releasing/recharging and antimicrobial effects of restorative ma- terials used in pediatric dentistry.

Material and Method: High-viscosity and resin-modified glass-iono- mer cement, glass carbomer, compomer, giomer and composite were tested. Dental materials’ fluoride-release was measured in distilled wa- ter (DW) and artificial saliva (AS) for eight weeks using a fluoride-spe- cific electrode. At the end of eight weeks, specimens were divided into three groups for recharging with acidulated phosphate fluoride gel and fluoride varnish. After recharge, fluoride release was measured again. Agar diffusion test was used to assess antimicrobial effects against S. mutans and L. acidophilus. The statistical analysis was done with Mann-Whitney U and Friedman tests using SPSS-22 software.

Results: High-viscosity glass-ionomer cement showed the highest fluoride-release in both storage media, followed by glass carbomer, while giomer demonstrated the lowest. After recharge, the increase in the varnish group was significantly higher than others (p<0.05). Fluoride-release in DW groups was significantly higher than in the AS groups for all materials during the test period (p<0.05). None of the materials showed antimicrobial effects.

Conclusion: It was concluded that fluoride-release from glass iono- mer-based materials is higher than that from resin-based materials. Fluoride-release from materials decreases in AS. Glass carbomer can be used as an alternative to glass ionomers. 

Amaç: İn vitro çalışmamızın amacı çocuk diş hekimliğinde kullanılan güncel restoratif materyallerin fluorid salınımını saptamak, yeniden yükleme sonrası salınımlarını değerlendirmek ve bu materyallerin an- timikrobiyal etkinliğini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda yüksek viskoziteli cam iyonomer siman, rezin modifiye cam iyonomer siman, cam karbomer, kompomer, giomer ve rezin kompozit kullanıldı. Fluorid salınımı distile su (DS) ve yapay tü- kürük (YT) içerisinde 8 hafta boyunca fluorid spesifik elektrod ile ölçüldü. 8. haftanın sonunda örnekler üç gruba ayrıldı. Birinci gruba hiçbir ajan uygulanmazken, ikinci gruba asidüle fosfat fluorid jel, üçüncü gruba ise fluorid verniği uygulandı ve yükleme sonrası salınımları incelendi. S. mu- tans and L. acidophilus’a karşı antimikrobiyal etkinin değerlendirilmesin- de agar difüzyon testi kullanıldı. İstatistiksel analizler SPSS-22 programı kullanılarak Mann-Whitney U ve Friedman testleri ile yapıldı.

Bulgular: Her iki ortamda da en yüksek fluorid salınımını yüksek viskozi- teli cam iyonomer siman yaparken, bunu cam karbomer izledi. En düşük salınım giomerde saptandı. Fluorid yüklemesi sonrası tüm materyallerin salınımı artarken; vernik gruplarındaki artış, diğer gruplardan anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0,05). Çalışma boyunca materyallerin DS gruplarındaki fluorid salınımı YT gruplarından anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Materyallerin hiçbiri antimikrobiyal etki oluşturmadı.

Sonuç: Cam iyonomer esaslı materyallerden fluorid salınımının daha çok olduğu; yapay tükürük içerisinde materyallerin salınımının azaldığı ve cam karbomerin fluorid salınımı açısından cam iyonomer simanlara alternatif olarak kullanılabileceği görüldü.