The relationship between motor symptoms, exercise capacity and respiratory muscle strength in patients with Parkinson’s disease


Oğuz S. , Kuran Aslan G., Apaydın H., Gürses H. N.

8. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 09 May 2021, pp.107

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.107

Abstract

Purpose: Physical activities of patients with Parkinson’s disease decrease due to the fact that their exercise capacity and

respiratory functions are affected by motor symptoms such as rigidiy, tremor and bradykinesia. Our aim was to

investigate the relationship between motor symptoms and exercise capacity and respiratory muscle strength in patients

with Parkinson's disease.

Materials-Methods: Forty-three Parkinson’s patients (13F, 30M) with a mean age of 58.74±9.80 years were included in

the study. Disease stage was measured with the Hoehn and Yahr Staging scale, motor symptoms were measured with

Unified Parkinson's Disease Rating Scale-III (UPDRS-III), exercise capacities were measured with 6-minute walking test

and respiratory muscle strengths were evaluated using mouth pressures measurements (PImax, PEmax).

Resuts:The mean H-Y stages of our patients was 1.93±0.48, UPDRS-III scores were 14.65±7.74, walking distances were

414.11± 80.92 meter (%78.40 ±14.75), PImax values were 82.53±32.64 cmH2O (%83.74±27.60) and PEmax values

were 111.47±36.47cmH2O (%58.65±16.33). A moderate negative significant correlation was found between the patients'

motor symptoms and exercise capacity, PImax and PEmax values (r:-0.46, p=0.002, r:-0.44, p=0.004; r:-0.44,

p=0.003,respectively).

Discussion: Although the motor symptom scores of our patients were not high, there was a decrease in walking distance

and mouth pressure measurements. It has been observed that motor symptoms are negatively related to walking

distance and respiratory muscle strength. The decrease especially in PEmax values is remarkable. Therefore, it may be

beneficial to include approaches which are able to increase walking distance and respiratory muscle strength into the

rehabilitation programs of patients from the early stages.

Keywords: Parkinson’s disease, respiratory muscles

Amaç: Parkinsonlu hastaların rijidite, tremor, bradikinezi gibi motor semptomlar nedeniyle egzersiz kapasitesi ve solunum

fonksiyonları etkilenerek fiziksel aktiviteleri azalmaktadır. Amacımız Parkinsonlu hastalarda motor semptomlarla egzersiz

kapasitesi ve solunum kas kuvveti arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Gereç-Yöntem: Çalışmaya İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nöroloji Anabilim Dalında izlenen, yaş ortalaması

58.74±9.80 yıl olan 43 Parkinson hastası (13 K, 30 E) alındı. Hastalık evresi Hoehn-Yahr (H-Y) ölçeği ile; motor

semptomlar Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği – III (BPHDÖ–III) ile, egzersiz kapasiteleri 6 dakika

yürüme testi (6 DYT) ve solunum kas kuvvetleri ağız içi basınç ölçümleri (PImaks, PEmaks) kullanılarak değerlendirildi.

Sonuçlar: Hastalarımızın ortalama H-Y evreleri 1.93±0.48; UPDRS-III skorları 14.65±7.74; yürüme mesafeleri

414.11±80.92 metre (%78.40±14.75); PImaks değerleri 82.53±32.64 cmH2O (%83.74±27.60) ve PEmaks değerleri

111.47±36.47 cmH2O (%58.65±16.33) idi. Hastaların motor semptomları ile egzersiz kapasitesi, PImaks ve PEmaks

değerleri arasında orta güçte negatif yönlü anlamlı ( sırasıyla r: -0.46, p=0.002; r: -0.44, p=0.004; r: -0.44, p=0.003) bir

ilişki saptandı.

Tartışma: Hastalarımızın motor semptom skorları yüksek olmamakla beraber yürüme mesafeleri ile ağız içi basınç

değerlerinde azalma saptanmıştır. Motor semptomların yürüme mesafesi ve solunum kas kuvveti ile negatif yönlü ilişkili

olduğu görülmüştür. Özellikle PEmaks değerlerindeki düşüş dikkat çekicidir. Bu nedenle erken evrelerden itibaren

yürüme mesafesini ve solunum kas kuvvetini artırmaya yönelik yaklaşımların hastaların rehabilitasyon programına dahil

edilmesi faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson Hastalığı, solunum kasları