Investigation of Preschool Parents’ Anxiety About Child Sexual Abuse


Elihoş H., Deniz L., Bilgin Köse N. H.

Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.143-156, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose: Child sexual abuse is the involvement of a child in sexual activities that include a physical contact or not for which the child is not developmentally prepared and is unable to give consent even when informed (WHO, 2006). Informing parents about child sexual abuse is very important so that they can apply the right practices in this regard. In addition, their anxiety about child sexual abuse should neither be high nor low, because only in this way will they be able to take the right actions in this regard. For this reason, it is necessary to determine the anxiety levels within the scope of informing parents. The main purpose of this research is to determine the concerns of preschool parents of 36-72 month-old children about child sexual abuse.
Method and Materials: The research was designed incompatibly with the causal-comparative model. The sample group consists of 354 parents, 300 women and 54 men with preschool children and accommodate in different locations of Istanbul depending on their socio-economic conditions. The data were collected using “The Sexual Abuse Parental Anxiety Scale (CISEK) developed by the researchers.

Results: According to the CISEK, the anxiety level of the parents is high. It has been concluded that the parents’ anxiety differed significantly according to the variables of gender, age, income status, education level and their children’s attendance at pre-school institutions.
Amaç: Çocuk cinsel istismarı, bir çocuğun fiziksel bir temas ile veya temas içermeden gelişimsel olarak hazır olmadığı, bilgilendirildiğinde dahi rıza gösteremeyeceği cinsel aktivitelerde bir taraf olmasıdır (WHO, 2006). Ebeveynlerin çocuk cinsel istismarı hakkında bilgilendirilmesi bu konuda doğru uygulamalarda bulunabilmeleri adına oldukça önemlidir. Ayrıca, çocuk cinsel istismarına dair kaygılarının ise normal seviyeden ne yüksek ne de düşük olmaması gerekmektedir, çünkü ancak bu şekilde bu konuda doğru uygulamalarda bulunabileceklerdir. Bu nedenden dolayı, ebeveynlerle yapılan bilgilendirme çalışmaları dahilinde uygun adımların atılabilmesi için ebeveynlerin kaygı seviyelerinin de belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi dönemde (36-72 ay) çocuğu olan ebeveynlerin çocuk cinsel istismarına dair kaygılarını belirlemektir.
Yöntem ve Araçlar: Araştırma karşılaştırma türü ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır Çalışma grubu İstanbul ilinde yaşayan okul öncesi dönemde çocuğu olan 354 ebeveynden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş Cinsel İstismar Ebeveyn Kaygı Ölçeği (CİSEK) kullanılmıştır.

Sonuçlar: Araştırmadan elde edilen sonuçlardan ebeveynlerin; kaygı seviyeleri CİSEK toplamında yüksek bulunmuştur. Ebeveynlerin; cinsiyet, yaş, gelir düzeyi, eğitim durumu değişkenlerine göre kaygılarının anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir.