İslam İktisadına Giriş


Kahraman A.

İktisat Yayınları, Bayrut, 2018

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: İktisat Yayınları
  • City: Bayrut
  • Marmara University Affiliated: Yes

Abstract

İslam iktisadı, temelde ilahi mesajlara dayanması sebebiyle insanı bir taraftan çalışıp kazanmaya teşvik ederken bir taraftan da hırslarını dizginlemesini sağlayacak prensipler getirmektedir. Bu sebeple Yüce Allah’ın insanlara gönderdiği ve peygamberleri yoluyla tebliğ ettirdiği tek din olan İslam, baştan beri insan için ahlâki bir sapma ve insanlık adına sömürü ve haksız kazanç olan faizi ve her türlü faizli işlemi yasaklamıştır. Faiz yasağı, iktisat kanunu olarak insanlara gönderdiği bü- tün şeriatlarda yer almıştır. Nitekim Yahudilik ve Hristiyanlık’ta da esasen faiz haramdır. Ancak Yahudiler, faiz yasağını kendi aralarında uygulayıp Yahudi olmayanları ise her zaman faize ve faizli işlemlere özendirirken, Hristiyanlar özellikle Protestanlar belli bir zamandan sonra çeşitli gerekçelerle faizi meşru hâle getirmişlerdir. Müslümanlar ise faize bulaşmamak için ellerinden gelen gayreti göstermişler, istisnai olarak faiz hilesi sayılan bazı işlemler hesaba katılmazsa tarih boyunca bu noktada başarılı da olmuşlardır. Ancak Batılı kapitalistlerin dünyayı kasıp kavur- masıyla ve ekonominin çarklarına hâkim olmasıyla İslam dünyasının ekonomik geri kalışı aynı zamanlara denk gelmiş, Müslümanlar ayakta kalabilmek için bazı hileli yollara tevessül etmek durumunda kalmışlardır. Ancak bütün bunlara rağmen Müslümanların faiz hassasiyetini koru- dukları söylenebilir.