Savunma Harcamaları Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

Zülfüoğlu Ö.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.2, pp.139-153, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Savunma harcamaları zorunluluktan doğmakta, ülkelerin coğrafi konumları ile politik bakış açılarına göre miktar ve bileşimi farklılık göstermektedir. Bu özelliklerinin yanında, savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, iktisat ve maliye literatüründe fazlasıyla araştırılan bir konu olmuştur. Bu çalışmada, öncelikle savunma harcamalarının savunma sanayii üzerinden doğurabileceği ekonomik sonuçlar ve ekonomik büyüme üzerindeki etki kanalları tartışılmıştır. Bilindiği üzere siyasi iktidarlar, ulusal bağımsız bir savunma sanayii kurulması hedefiyle savunma sanayii teşviklerine başvurabilmektedirler. Bu teşviklerin arkasında savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmanın yanında, özel sektörü desteklemek ile ekonomik büyümenin uyarılması da yatmaktadır. Çalışmada 35 OECD ülkesinin 2005-2019 yılları arasındaki verisi kullanılarak, savunma harcamalarının GSYH ile olan nedensellik ilişkisi üzerinden, ekonomik büyümeye olan etkisi panel veri nedensellik analizi yardımıyla incelenmiştir. Analiz sonuçları, uzun dönemde savunma harcamalarının ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte sonuçların genel bir durumu yansıttığı, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, silah ithalat ve ihracat durumları ile savunma sanayiinin diğer sektörlerle bağlantılarının büyüme üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir