FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN NÜKLEER ENERJİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ


Duru M. K.

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ITEAC 2018, Rize, Turkey, 27 - 29 October 2018, vol.1, no.1, pp.60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60

Abstract

FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN NÜKLEER ENERJİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Mehmet Kürşad DURU, Marmara Üniversitesi

Bilim-toplum-teknoloji ve çevre ilişkisi üzerine bazı konularda tartışmaların olduğu bilinmektedir. Bilimsel ve sosyal boyutu olan belirsizlik arzeden tartışmalı konuları sosyobilimsel konular olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel ve sosyal yönüyle tartışılan problem ve ikilemler net bir cevabı olmayan, açık uçlu konulardır. Medyada da sıklıkla gündeme taşınan bu konularda toplumun her kesiminden insanların belirli görüşleri olmaktadır. Diğer yandan bu tür konular üzerine tartışma; fikir ifade etme ve savunma, karşıt fikirlere saygı duyma ve karşıt argümanlar geliştirme gibi 21. yüzyıl becerileri olarak da ifade edilen kritik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, sosyal, toplumsal, çevre farkındalığı gibi yeterlik ve becerilerin de önemini ön plana çıkarmaktadır. Yapılan araştırmalarda sosyobilimsel konuların eğitim öğretim amaçlı kullanımının, öğretme ve öğrenme sürecinin etkililiğini artırmasının yanında karar verme, bilimin doğasını anlama, eleştirel düşünme ve sorgulama gibi üst düzey becerilerin gelişimine olumlu etkileri olduğu ortaya konmuştur. Bu noktada öğrenme öğretme sürecinde oldukça önemli bir role sahip olan öğretmenin de bu konularda bilgi, görüş ve düşünceleri de önemlidir. Öğretmen sınıf ortamına taşıyacağı bu tür tartışmalı konular hakkında birikimli olmalıdır. Bu nedenle çalışma fizik öğretmenlerinin sosyobilimsel bir konu olan nükleer enerji ile ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç doğrultusunda T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün “Öğretmenlerimizle 2023 Projesi” kapsamında ana çalışma eğitici eğitimlerine katılan farklı illerden 66 fizik öğretmeni ile argümantasyon temelli bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlere nükleer enerji kullanımı ile ilgili görüşleri yazılı olarak sorulmuş ve yazılı medyada yer almış nükleer enerji kullanımının avantaj olduğunu savunan bir olumlu, dezavantaj olduğunu savunan bir de olumsuz gazete haberi verilmiştir. Öğretmenlerden nükleer enerjinin avantaj ve dezavantaj olma iddialarını gazete haberlerine göre veri, kanıt ve delil ortaya koyup gerekçelendirerek yarı yapılandırılmış argümantasyon çalışma kağıdına yazmaları istenmiştir. Çalışma verilerin çözümleme aşamasındadır. Elde edilen döküman içerik analizine tabi tutularak sonuç ve öneriler getirilecektir.

Anahtar Kelimeler : Fizik Öğretmenleri, Nükleer Enerji