Sınıf öğretmenlerinin 12 yıllık 4 4 4 zorunlu eğitime ilişkin uygulama görüşleri


Creative Commons License

Özden B. , Kılıç R., Aksu D.

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., vol.7, no.4, pp.181-202, 2014 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
  • Page Numbers: pp.181-202

Abstract

The aim of this research is to analyze the views and the predictions of the classroom teachers towards the changes in the educational system before the application of the 12–year–compulsory education (4+4+4), the problems that they have encountered after the application, their admirations on the applications and the changes in their opinions. The study was designed according to the case study in order to take the opinions of the classroom teachers towards the 12–year–compulsory education both before the application and one year after the application and to compare their opinions. The study group of the research consisted of 23 classroom teachers (7 males and 16 females) that work in Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Pendik and Sultanbeyli districts in Istanbul. The interview form developed by the researchers was used to collect data. It includes 4 open–ended questions. These questions have the dimensions like the age to start formal education, staging, teaching job and student improvement. According to the results of the study, the classroom teachers indicated regards the 12 –year-compulsory education that (1) the students who start school at the age of 60–66 months are academically less successful than the others and this age gap isn’t appropriate to teach reading and writing since the children at this age aren’t mature enough for attending school; (2) the necessary piloting hasn’t been realized for the application and the substructure isn’t sufficient and a lot of classroom teachers have encountered the norm surplus problem since the fifth grade was taken into the middle school grades; (3) the problem created by the fact that especially younger students and older students are in the same campus will be hindered with this change; (4) the application has caused teachers to deal with the other cases except from teaching and the application has made classroom management difficult; (5) the fact that students meet their branch teachers in the fifth grade will be beneficial in terms of revealing their interest and skills and; (6) the children at the age of 60–66 months have suffered from failure fear, so increasing the progressive differences inside a classroom affect the students’ abilities to express themselves negatively.

Bu araştırmanın amacı; 12 yıllık (4+4+4) zorunlu eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin uygulama öncesinde eğitim sistemindeki değişimlere bakışını ve öngörülerini, uygulama sonrasında da uygulamada karşılaştıkları sorunları, uygulamaya yönelik beğenilerini ve görüşlerindeki değişimleri belirlemektir. Araştırma, sınıf öğretmenlerinin uygulama başlamadan önce ve uygulamanın birinci yılı sonunda 12 yıllık (4+4+4) zorunlu eğitime yönelik görüşlerini almak ve bu görüşleri karşılaştırmak amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Pendik, Sultanbeyli ilçelerinde görev yapan toplam 23 (7 erkek, 16 kadın) sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu sorular, eğitim-öğretime başlama yaşı, kademelendirme, öğretmenlik mesleği ve öğrenci gelişimi boyutlarını içermektedir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenleri 12 yıllık (4+4+4) zorunlu eğitime yönelik: 1) İlkokula 60-66 aylıkken başlayan öğrencilerin akademik başarılarının diğer öğrencilere göre daha düşük olduğu, özellikle okuma ve yazmayı öğrenme süreci açısından bu yaş aralığının uygun olmadığı ve bu yaş aralığındaki çocukların okul olgunluğu açısından yeterli olmadıklarını, 2) Uygulama için gerekli pilot uygulamanın yapılmadığı ve alt yapının yetersiz olduğunu, özellikle beşinci sınıfın ortaokul kademesine alınması ile birçok sınıf öğretmenin norm fazlası duruma düştüğünü, 3) Özellikle küçük yaştaki çocuklarla büyük yaştaki çocukların aynı yerleşke içinde yer almalarının yarattığı sorunun yapılan bu değişiklikle engelleneceğini, 4) Sınıf yönetiminin zorlaşması ve öğretim hizmeti dışındaki durumlarla uğraşılmasına neden olduğu, 5) Öğrencilerin beşinci sınıfta branş öğretmenleriyle tanışmalarının onların ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasında faydalı olacağını ve 6) 60-66 aylık çocuklarda başaramama korkusu oluştuğu be nedenle sınıf içinde gelişimsel farklılıklarının artmasının öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.