Aile Okuryazarlığı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Creative Commons License

Kılıç F., Doğan M. C. , Özden B.

HAYEF: Journal of Education, vol.14, pp.203-219, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14
  • Publication Date: 2017
  • Doi Number: 10.26650/hayef.2017.14.2.0021
  • Title of Journal : HAYEF: Journal of Education
  • Page Numbers: pp.203-219

Abstract

The goal of this research is to develop a Parental Literacy Scale for identifying parents’ perception of their children’s literacy. Mothers of first-grade students participated in the research conducted in the descriptive survey model. The related literature was reviewed before noting the items of the scale, and a theoretical construct was built for the items and for possible factors in the scale. After creating the item pool, expert opinions were solicited about the content validity, language, and expression. The expert opinions were analyzed using the Lawshe technique. An explanatory factor analysis was also performed for the structure validity of the scale. The explanatory factor analysis results showed that the scale is composed of three factors: parental literacy, child literacy, and early literacy. The reliability coefficients of Parental Literacy Scale factors were found to be (a = 0.917) for the first factor, (a = 0.864) for the second factor, and (a = 0.790) for the third factor, and the reliability factor was calculated to be α = .897 for the whole scale. These results imply that each factor’s items are highly consistent and that the Parental Literacy Scale is multi-dimensional and highly consistent.

Bu araştırmada, ebeveynlerin okuryazarlık durumunu belirlemeye yönelik, Aile Okuryazarlığı Ölçeğini geliştirmek amaçlanmıştır. Betimsel tarama modelinde yürütülen araştırmaya bir grup, birinci sınıf annesi katılmıştır. Ölçeğin maddeleri yazılmadan ilgili literatür okunmuş ve ölçekte yer alacak madde ve olası faktörlere ilişkin teorik alt yapı oluşturulmuştur. Madde havuzu oluşturulduktan sonra, öncelikle kapsam geçerliği ve dil/anlatım uygunluğu için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri lawshe tekniğiyle analiz edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği için Açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçek “anne-baba okuryazarlığı, çocuk okuryazarlığı ve erken okuryazarlık” olmak üzere üç faktörden oluşmaktadır. Aile Okuryazarlığı ölçeğine ait faktörlerin güvenirlik katsayısı sırasıyla birinci faktör (a=0,917), ikinci faktöre ait güvenirlik katsayısıa=0,864), üçüncü faktörün güvenirlik katsayısı (a=0,790); ölçeğin tamamına ait güvenirlik katsayısı ise α=,897 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, ölçekte yer alan her bir faktördeki maddelerin yüksek tutarlılıkta olduğu ve Aile Okuryazarlığı Ölçeği’nin çok boyutlu ve güvenirliğinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.