Changes in Land Use and Land Cover of Düzce Province (1990-2018)


Creative Commons License

Siyavuş A. E.

Coğrafya dergisi (e-dergi), no.42, pp.121-138, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/jgeog2021-816407
  • Title of Journal : Coğrafya dergisi (e-dergi)
  • Page Numbers: pp.121-138
  • Keywords: Land Use, Land Cover, Duzce Province, CORINE

Abstract

ABSTRACT

In the present study, the land use and land cover (LU/LC) of Düzce province, belonging to the years 1990, 2000, and 2018, were examined in the Western Section of the Black Sea Region. According to the data that we have used from the CORINE database, 7 LU/LC classes were defined; artificial, agricultural, transitional vegetation, pasture, wetland, woodlands and other areas. In this context, the changes have been occurred in the area (km2 ) in LU/LC during the 28 years from 1990 to 2018 and discussed the reasons for these changes. Also, in the study, it was revealed on which lands the changes in LU/LC were concentrated using ArcGIS 10.4 and TerrSet programs. Attempts have been made to contribute to the sustainable and efficient use of the land by associating the changes in the LU/LC of Düzce province with soil-cover, land-use capability, climate, and population characteristics. It has been noticed that a significant part of the artificial areas, which are in continuous development, has expanded towards the agricultural lands. Also, it was determined that the area that LC/ LU expanded the most was agriculture, and the places where LC/LU decerased its area the most were forest areas. Therefore, we have revealed that the major reason for the negative change in the forest lands is the expansion of agricultural areas.

Keywords: Land Use, Land Cover, Düzce Province

ÖZET

Bu çalışmada Batı Karadeniz bölümünde yer alan Düzce ilinin 1990, 2000 ve 2018 yıllarındaki arazi kullanımı ve arazi örtüsü (AK/AÖ) incelenmiştir. CORINE veri tabanına ait verilerin kullanıldığı çalışmada yapay alanlar, tarım, orman, bitki geçiş alanları, mera, sulak ve diğer alanlar olmak üzere 7 AK/AÖ sınıfı belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamında 1990 yılından 2018 yılına kadar geçen 28 yıllık süreçte AK/AÖ’de alansal olarak (km2 ) meydana gelen değişimler ve bu değişimlerin nedenleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca ArcGIS 10.4 ve TerrSet programlarının kullanıldığı çalışmada AK/AÖ’deki değişimlerin hangi araziler üzerinde yoğunlaştığı ortaya konulmuştur. Bunlara ek olarak çalışma sahasına ait arazi kullanım kabiliyeti haritası ile arazi örtüsü haritası çakıştırılarak tarıma elverişli alanların ne şekilde kullanıldığını ve bu eğilimin ne yönde olduğu analiz edilmiştir. Düzce ili AK/AÖ’de meydana gelen değişimler; toprak örtüsü, arazi kullanım kabiliyeti, iklim ve nüfus özellikleriyle ilişkilendirilerek arazinin sürdürebilir ve verimli şekilde kullanılmasına katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Nitekim sürekli gelişim içerisinde olan yapay alanların önemli bir kısmının tarım arazileri üzerinde genişlediği görülmüştür. Ayrıca kapladığı alanı en fazla genişleten AK/AÖ’nün tarım, en fazla daralmanın ise orman alanlarında olduğu tespit edilmiştir. Orman arazilerindeki negatif yöndeki değişimin en büyük sebebinin tarım alanları olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Arazi kullanımı, Arazi Örtüsü, Düzce İli