ORIENTALIST APPROACHES IN EARLY PERIOD QUR'ĀN’S WRITINGS


Creative Commons License

Kızılaslan İ.

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.2, pp.173-205, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.173-205

Abstract

The orientalist interest in the Qur'ān is concentrated under various headings. Among these, the most striking item is the writing of the Qur'ān after it was revealed. It has led to great investigations whether it has been written and if it is accepted it has come to date in writing, in which this process was carried out during this time and with what kind of changes, additions and reductions happened. The writing of the Qur'ān in both classical and modern orientalist works has occupied a serious place. Especially in the modern period, it is seen that orientalists analyzed the Qur'ānic verses written manuscripts by using the latest technological possibilities as if they are making an archeological research. This article examines how this adventure is handled and examined periodically, especially in modern orientalist works. The subject will not be studied as an approach to examine all orientalist works, but especially in a limited way within the framework of the articles of “Encyclopaedia of the Qur’ān”. Here, an analysis is made to prove the claim that, in orientalist studies, there is not a huge difference in nature between classical orientalism and modern revisionist orientalism, both in terms of subject, examination technique, and the target tried to be reached. The track of the mentioned encyclopedia was followed and the subject was tried to be analyzed by examining the sources given in these articles and criticizing them when necessary.

Kur’an’a dair oryantalist ilgi çeşitli başlıklar altında yoğunlaşmıştır. Bunlardan üzerinde ziyadesi ile kalem oynatılanların başında Kur’an’ın inzal olduktan sonra yazıya geçirilmesi gelmektedir. Yazıya geçirilip geçirilmediği ve şayet yazılı bir şekilde bugüne kadar geldiği kabul edilecek olursa bu işlemin kimin zamanında ve ne türden değişiklikler, ziyadeler ve eksiltmelerle gerçekleştirildiği büyük incelemelere sebebiyet vermiştir. Özellikle modern dönemde bir nevi el yazması arkeolojisi denilebilecek türden çalışmalarla bugüne kadar bulunmuş olan her türden Kur’an yazılı materyalin son teknolojik imkânlar da kullanılmak suretiyle tahlile tabi tutulduğu görülmektedir. Bu makale kendisine konu olarak özellikle modern oryantalist çalışmalarda dönemsel bir şekilde bu konunun nasıl ele alınıp incelendiğini almaktadır. Konu bütün oryantalist çalışmaların ele alınıp incelenmesi şeklinde değil özellikle son dönem oryantalist araştırmaların odaklarından biri olan “Encyclopaedia of the Qur’ān” maddeleri çerçevesinde sınırlandırılmış bir şekilde incelenecektir. Revizyonist ekolün temsilcilerinin yaklaşımları da verilmektedir. Burada oryantalist çalışmalarda, hem konu, hem inceleme tekniği ve hem de ulaşılmaya çalışılan hedef açısından klasik oryantalizm ile modern revizyonist oryantalizm arasında çok büyük bir mahiyet farkının olmadığı iddiasının isbatına yönelik bir tahlil yapılmak istenmektedir. Mezkûr ansiklopedinin ilgili maddelerinin izleği takip edilip bu maddeler içerisinde verilmiş olan kaynaklara da gidilmek ve gerektiğinde bunların tenkidi yapılmak suretiyle konu ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır.