FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASTRONOMİK BİR FENOMEN HAKKINDA AÇIKLAMALARI “NEDEN AY’IN SADECE BİR YÜZÜNÜ GÖRÜYORUZ”


Duru M. K. , Erdem E. N.

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016, vol.1, no.1, pp.246

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.246

Abstract

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ASTRONOMİK BİR FENOMEN HAKKINDA AÇIKLAMALARI “NEDEN AY’IN SADECE BİR YÜZÜNÜ GÖRÜYORUZ”

Mehmet Kürşad Duru  Marmara Üniversitesi

Elif Nihal Erdem Milli Eğitim Bakanlığı

Özet

Fen Bilimleri öğretmenleri fen bilimlerinin önemli bir alanı olan astronomi konusunda yeterli olmalıdır. Araştırmalar, öğretmen adaylarının astronomi konularında yanlış bilgilere sahip olduğu, doğru ve bilimsel açıklama yapamadıklarını göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri öğretmen adaylarının astronomik bir fenomen olan “neden Ay’ın sadece bir yüzünün göründüğünü” açıklayabilme durumlarının belirlenmesi ve uygun bir teknik ile fenomenin anlaşılır kılınmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD’ da öğrenim gören Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencileri araştırmanın evrenini, aynı üniversitenin 2015–2016 akademik bahar yarıyılında Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. sınıfında öğrenim görmekte olan 33 öğrenci ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak üç açık uçlu sorudan oluşan bir ölçek kullanılmıştır. Gruba ön ölçek uygulandıktan sonra araştırmaya konu olan astronomik fenomenin açıklanması öğrencilerin ve araştırmacının rol aldığı, drama tekniği ile yapılmıştır. Tekniğin etkililiğini ortaya koymak amacı ile araştırma ön test-son test tek grup yarı deneysel desende yürütülmüştür. Grubun araştırma konusu olan astronomik olay hakkındaki ön açıklama ve izahlarındaki yanlış ve eksiklikler drama tekniği ile giderilmeye çalışılmıştır. Uygulama devam etmekte olup, son ölçek uygulandıktan sonra elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi ile çözümlenerek değerlendirilecektir. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının astronomik bir olay olan “neden Ay’ın sadece bir yüzünün göründüğü” ile ilgili açıklamalarındaki gelişim ve tekniğin etkililiği ortaya konmaya çalışılarak ve önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar kelimeler: Öğretmen adayları, astronomi, Ay’ın görünen yüzü