The Effect of Reading Differences on the Meanings and Interpretation of the Qur'anic Verses/ The Approach of Contemporary Orientalism


Creative Commons License

Kızılaslan İ.

UBAK 11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 August 2021, pp.131-138

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.131-138

Abstract

What is known as human life is related to the emergence and realization of a meaning, unlike the vitality of plants and animals. Undoubtedly, this sentence imagines that we can make our existence valuable and have a superiority by taking refuge in a periphery of meaning and starting from there. According to Muslims, the Qur'an, which is the only way for human life to gain meaning based on information from the heavens, has been at the center since its revelation, with both its reading and its content gaining a meaning in the human eye and having a function that creates, changes and transforms human life. Here, an evaluation will be made about the extent to which the differentiation of the Qur'anic readings directly based on what the ilm-i qiraat conveys affects the meaning and interpretation of the Qur'an, regardless of the meaning of reaching philosophical inferences and reaching a certain understanding. When it comes to the recitation of the Qur'an, which reached the Prophet uninterruptedly with its writing and the types of readings ant the recitation itself, it means the pronunciation of the words of the Qur'an. In this sense, the science of different readings of the Qur’an is a branch of science that examines the way the words of the Qur'an are read, by revealing the conflicts between these different readings that reached the Prophet through the Companions and found the permission of the Prophet in the seven letter license of the Messenger of Allah.

İnsan hayatı olarak bilinen şey, bitki ve hayvanların canlılıklarından farklı olarak bir anlamın tebellür etmesi ve müşahhas hale gelmesi ile irtibatlıdır. Şüphesiz ki bu cümle, bizim varlığımızı bir anlam çeperine sığınarak ve oradan yola çıkarak değerli kılabileceğimizi ve bir üstünlüğe sahip olabileceğimizi imgeler. Müslümanlara göre insan hayatının anlam kazanmasının göklerden habere müstenit tek yolu olan Kur’an, hem okunuşu hem de muhtevasının insan katında bir anlam kazanması ve insan hayatını oluşturucu, değiştirici ve dönüştürücü bir fonksiyona sahip olması ile nüzûlünden itibaren merkezde bulunmuştur. Burada felsefi çıkarsamalara ulaşmak ve belirli bir anlayış ve kavrayış şekline ulaşmak gibi bir mana gözetmeksizin doğrudan Kur’an kıraatinin ilm-i kıraatin naklettiklerine müstenit olarak farklılaşmasının Kur’an’ın anlam ve yorumuna ne derecede etkide bulunduğuna dair bir değerlendirmede bulunulacaktır. Kitâbeti, kıraati ve tilâveti tevâtüren Hz. Peygamber’e kadar ulaşan Kur’an’ın kıraati dendiğinde Kur’an-ı Kerîm’in kelimelerinin okunuşundan söz edilmiş olur. Bu manada kıraat ilmi, Kur’an kelimelerinin okunuş keyfiyetini, sahabe yoluyla Hz. Peygamber’e kadar ulaşan ve Rasûlullâh’ın yedi harf ruhsatında müsaadesini şer’an bulmuş olan bu farklı kıraatler arasındaki ihtilafları da ortaya koyarak inceleyen ilim dalıdır. Bir başka tarif ile kıraat ilmi; Kur’an-ı Kerîm lafızlarının edâ keyfiyetini ve nakledenlerine istinâden bu husustaki farklılıkları inceleyen bir ilimdir.80 Bu tariflerden de anlaşılacağı üzere ilm-i kıraat bir dirâyet ilmi olmayıp esası nakle ve semâ‘a dayanan rivâyet ilmidir. Kaynağı ise yukarıda da zikredildiği üzere özellikle yedi harf ruhsatı ile sünnet ve icmâı ümmettir.