DESİGNER’S LOOK AND “GARMENT” AS THE OBJECT OF DESİGN


Creative Commons License

Tok Dereci V.

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu"Tasarım ve Manüplasyon", Sakarya, Turkey, 23 - 25 November 2012, vol.1, pp.51-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.51-58

Abstract

From 20th century to the present day, when focusing on innovation pursuits on the field of garment design with an approach that covers future insights, the effect of the developments on particularly science and technology on this field is at a remarkable extent. This interaction has been playing an active role in determining the direction of change on the perception of innovation, the expression of the new, creating, producing, presentation, and the methods and understanding of marketing during the historical process.

Garment as the most visible object of fashion industry with its role of an accelerator of the phenomenon of consumption culture, has been taking over in the interdisciplinary cooperation for the search of creativity and innovation as being different from the other design field’s products.

The subject of this paper is addressed particularly within the future oriented studies and predictions. It is necessary to define garment with an approach to identify it as “wearable object” as being the product of a trans-disciplinary outlook, to restructure garment design field as a discipline; and to improve occupational proficiency, boundaries, terminology, etc.

Furthermore, another subject to be interrogated is the discrepancy between the phenomenon of fashion’s triggering role for the innovative studies in the field, and the fashion industry in the grapples of capitalist scenarios that impose rapid change and consumption, and disvalue the basic principle and foundations related to this discipline with a popularized approach. 

  This paper while aiming to call attention to the necessity of this field as a discipline to be  re-defined and re-structured, will be supported with visual material for creative works from historical process towards present day, even pointing out the future.  

Key words :  Designer, garment, design discipline 

20.yy.dan günümüze, gelecek öngörülerini de kapsayan yaklaşımla giysi tasarım alanında yenilik arayışına odaklanıldığında, özellikle bilim ve teknoloji alanlarına ait gelişmelerin bu alana etkisi dikkat çekici boyuttadır. Bu etkileşim tarihsel süreçteki yenilik algısı, yeniyi ifade etme, yaratma, üretme, sunma ve pazarlama yöntemleri ve anlayışlarındaki değişimin yönünü belirlemede etken rol oynamaktadır.

Tüketim kültürü olgusunu hızlandırıcı rolü ile moda endüstrisinin en görünür nesnesi olan giysi, diğer tasarım alanı ürünlerinden farklı olarak yaratıcılık ve yenilik arayışında disiplinler arası işbirliğinde de ön plana çıkmaktadır.

Bu bildiride konu, özellikle gelecek odaklı çalışmalar ve öngörüler kapsamında ele alınmıştır. Giysiyi disiplinler ötesi bir anlayışın ürünü “ giyilebilir nesne” olarak tanımlayan yaklaşımla, giysi tasarım alanının bir disiplin olarak yeniden yapılandırılması; mesleki yetkinliğin, sınırların, terminelojinin vb. geliştirilerek tanımlanmasını gerektirir.

Ayrıca bu çalışmada sorgulanacak olan bir konu da; moda olgusunun bu alanda yapılan yenilikçi çalışmaları tetikleyici rolüne rağmen,  hızlı değişim ve tüketimi dayatan kapitalist senaryoların kıskacındaki moda endüstrisinin, bu disipline ait temel ilke ve esasları popüler bir yaklaşımla değersizleştirmesi çelişkisidir.

Bildiri, bu alanın bir disiplin olarak yeniden tanımlanması ve yapılandırılması gerekliliğine dikkat çekmeyi amaçlarken, tarihsel süreçten günümüze hatta geleceği işaret eden yaratıcı çalışmalara ait görseller ile desteklenecektir.

Anahtar Kelimeler : Tasarımcı, giysi, tasarım disiplini