Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanözelektriksel sinir stimulasyonunun ağrı ve üst ekstremitereaksiyon zamanı üzerine etkisi


Creative Commons License

Demirbüken İ. , Aydoğdu O. , Sarı Z. , Özgül B. , Acar G. , Polat M. G. , ...More

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.1, no.1, pp.55-61, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation
  • Page Numbers: pp.55-61

Abstract

Purpose: Acupunture-Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Acupuncture-TENS) widely used to reduce neck pain has been showed to effect the motor side of pain. The effect of Acupuncture-TENS on reaction time which has great importance in terms of risk of musculoskeletal injury has not been investigated yet. The purpose of the study was to reveal the effects of Acupuncture-TENS on pain and reaction time in subjects with chronic neck pain. Methods: Forty five subjects aged between 25-55 years diagnosed with chronic neck pain were randomly divided into two groups. While Acupuncture-TENS (N=24) was applied to the first group, the second one received Placebo TENS (N=21) for 30 minutes. Pain intensity and dominant extremity reaction time (second) were assessed by using Visual Analog Scale and Nelson Hand Reaction Test before and after the applications. Results: No significant difference was reported between the groups for pain intensity and reaction time after application of Acupuncture-TENS and Placebo TENS (p>0.05). A significant decrease in pain intensity was determined in both groups (p<0.05) while no significant difference wasfound in terms of reaction time of dominant extremity (p>0.05). Conclusion: It was observed that a single-session of Acupuncture-TENS did not influence upper extremity reaction time in subjects with chronic neck pain. Further study is needed to assess cumulative effects of long term treatment by using the Acupuncture-TENS on reaction time.  

Amaç: Boyun ağrısının azaltılması amacıyla sıklıkla kullanılan Akupunktur Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimulasyonu (Akupunktur-TENS) uygulamasının ağrının motor bölümleri üzerine etkisi gösterilmiştir. Kronik boyun ağrısında Akupunktur TENS’in kas-iskelet sistemi yaralanma riski açısından önemi büyük olan reaksiyon zamanı üzerine etkisi ise henüz araştırılmamıştır. Çalışmamızın amacı; kronik boyun ağrılı bireylerde Akupunktur-TENS’in ağrı ve reaksiyon zamanı üzerindeki etkisinin araştırılmasıydı. Yöntem: Çalışmaya kronik boyun ağrısı tanısı alan 25–55 yaşları arasındaki 45 birey dahil edildi. Rastgele iki gruba ayrılan bireylere 30 dakika boyunca Akupunktur-TENS (N=24) veya Plasebo TENS (N=21) uygulandı. Uygulama öncesi ve sonrası ağrı şiddeti ve dominant üst ekstremite reaksiyon zamanı (saniye) vizüel ağrı skalası ve Nelson El Reaksiyon Testi ile değerlendirildi. Bulgular: Akupunktur TENS ve Plasebo TENS uygulaması sonrasında ağrı şiddeti ve reaksiyon zamanı değerleri açısından iki grup arasında herhangi bir fark belirlenmedi (p>0.05). Grup içi değerlendirmede ise her iki grupta ağrı şiddetinde azalma saptanırken (p<0.05), dominant taraf reaksiyon zamanında herhangi bir değişim saptanmadı (p>0.05). Tartışma: Sonuç olarak, kronik boyun ağrılı hastalarda tek seans olarak uygulanan Akupunktur TENS’in ağrı ve reaksiyon zamanı üzerine etkisi açısından bir fark saptanmadı. Akupunktur TENS’in tek seanslık etkileri yanında uzun dönem etkilerinin de incelendiği ileri çalışmaların yapılmasını önermekteyiz.