EGZERSİZ ANTRENMAN ADAPTASYON FARKLILIKLARININ GENETİK AÇIDAN İNCELENMESİ


Creative Commons License

TACAL ASLAN B., eken b. f., ULUCAN K.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.13, no.2, pp.66-79, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Regular exercise is very important to the health of society and the promotion of physical activity also poses a particular importance. It is known that if exercise is regularly, long period and appropriate dose administered to individual, has positive effects on cardiovascular system, musculoskeletal system, endocrine system and also psychology. In contrast, sedentary life, in other words physical inactivity, brings many diseases. To date, in accordance with the results obtained from a large number of studies about diabetes, obesity, cardiovascular diseases, as well as muscle strength and size, and also hemodynamic variables, genetic polymorphisms have been reported to have an effect on exercise adaptation. At the same time, differences of the type, duration and severity of the exercise programs affect the changes of the genetic structure of the systems such as the neuro-motor system, the cardiovascular system. The responses to exercise differ in both acute and chronic responses and adaptations. The focus of this review is the studies of genetic investigation of adaptations in exercise and physical activity in general. Studies in this area have started to be intensified after 2009. In addition the responses of exercise training to the body are discussed in the light of the current literature.

Düzenli egzersiz toplum sağlığı açısındaçok önemli olmakla birlikte ve fiziksel aktivitenin de desteklenmesi ayrı bir önem arz etmektedirUzun dönem, bireye özel uygun dozda, düzenli uygulanan egzersizin, kardiyovasküler sistem, kas-iskelet sistemi, endokrin sistemi üzerine ve ayrıca psikolojiye de olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bunun aksine sedanter yaşam diğer bir ifadeyle fiziksel inaktivite, beraberinde birçok hastalığı getirmektedir. Günümüze kadar diyabet, obezitekardiyovasküler hastalıklar ve bunun yanında kas gücü ve boyutu, hemodinamik çeşitlilikler üzerine yapılan çok sayıda çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda genetik polimorfizmlerin egzersiz adaptasyonuna etkisinin olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda uygulanan egzersiz programlarının tipi, süresi ve şiddeti de nöro-motor ve kardiyovasküler gibi sistemler üzerinde ve genetik yapıda oluşan değişikliklerçeşitlendirmektedirEgzersize oluşacak yanıtlar, akut ve kronik cevaplar ve adaptasyonlar olarak da farklılaşmaktadır. Bu derlemede inceleyeceğimiz çalışmaların odak noktası genel olarak egzersiz ve fiziksel aktivitede fenotip adaptasyonların doğrudan incelenmesidir. Bu alandaki çalışmalara 2009 yılından sonra daha da yoğunluk verilmeye başlanmıştır. Ayrıca egzersiz eğitimi ile verilen yanıtlardan ziyade bireylerin günlük yaşamını etkileyen fiziksel aktiviteleri de inceleyen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu derlemede egzersizlerin vücutta oluşturduğu yanıtlar, genetik açıdan güncel literatür ışığında ele alınmaktadır.