THE RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND TEACHING STYLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS


Creative Commons License

Özdemir İ., Doğan M. C. , Özden B.

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.1383-1407, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.14055
  • Title of Journal : Journal of Turkish Studies
  • Page Numbers: pp.1383-1407

Abstract

In this study, it has been aimed to determine the level of significance of the epistemological beliefs, teaching style levels and the relationship between them in primary school teachers. In this respect, it was sought answer for the questions of ''What is the level of teachers' epistemological beliefs?”, “What is the level of teaching style of teachers?'', ''Is there a meaningful relationship between teachers' epistemological beliefs and teaching styles?” and “Is epistemological beliefs of teachers a meaningful predictor about theirs teaching styles?". The research was conducted with a total of 242 primary school teachers, 146 female and 96 male. This study is a descriptive research carried out using the relational screening model which is one of the general survey models. In the study, Personal Information Form, Epistemological Belief Scale and Grasha Teaching Style Scale were used as data collection tools to determine epistemological beliefs. The obtained data were analyzed using the Spss22 program. According to the results of the analysis, the class teachers participating the research think that learning ability is improvable to the extend the ability of the person. In the results of these analysis, it has been considered that the most preferred teaching style is the 'guide' style and the least preferred teaching style is the 'authoritarian' teaching style by the teachers.

Yapılan bu çalışmada ilkokul öğretmenlerinin epistemolojik inanç düzeyleri, öğretim stili düzeyleri, epistemolojik inanç ve öğretim stili arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyi ile öğretmenlerin epistemolojik inançlarının öğretim stillerini yordayıp yordamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul İli, Avrupa Yakası’ nda görev yapmakta olan 146’ sı kadın, 96’sı erkek olmak üzere toplam 242 ilkokul öğretmeni ile yürütülmüştür. Bu çalışma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen betimsel nitelikli bir araştırmadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak ‘’Kişisel Bilgi Formu, Schommer (1990)’ in geliştirdiği Epistemolojik İnanç Ölçeği ve Grasha (1994) tarafından geliştirilen Grasha Öğretim Stili Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen veriler Spss22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına göre araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin birçoğu öğrenme davranışının kişinin gösterdiği çabadan daha çok yetenekleri ölçüsünde geliştirilebileceğini, kalıtsal olduğunu düşünmektedir. Bunun yanında yapılan analizlere göre öğretmenler tarafından en çok tercih edilen öğretim stili ‘’rehber’’ öğretim stili, en az tercih edilen öğretim stili ise ‘’otoriter’’ öğretim stili olarak bulunmuştur Bu araştırmaya katılan öğretmenlerin öğrenci merkezli yaklaşımları benimsediği söylenebilir. Ayrıca araştırma sonucunda öğrenci merkezli yaklaşımlara yakın olan epistemolojik inançlara sahip öğretmenlerin öğrenci merkezli öğretim stillerine, temelini geleneksel yaklaşımlardan alan epistemolojik inançlara sahip öğretmenlerin ise daha çok geleneksel eğitim yaklaşımlarına yakın öğretim stillerine sahip oldukları görülmüştür. Sonuçlar incelendiğinde epistemolojik inanç alt boyutlarının, öğretim stilleri alt boyutlarının anlamlı birer yordayıcısı olduğu görülmektedir.