The Limited Publicity of the Dependency Report (§ 312 AktG) in German Law


Özdin F.

Annales de la Faculte de Droit dIstanbul, no.69, pp.247-261, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.26650/annales.2020.69.0000
  • Journal Name: Annales de la Faculte de Droit dIstanbul
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.247-261

Abstract

As a part of the protection system of the de facto group law in Germany (§§ 311 ff. AktG), some regulations are provided which regulate special instruments or mechanisms for checking compliance with the basic rule of the prohibition of disadvantage (§ 311 AktG).
In this context, the law stipulates that all legal transactions and measures that may be influenced by the dependency must be documented in a dependency report (
§ 312 AktG) and that the report must then be checked by the auditor (§ 313 AktG) and the supervisory board of the dependent company (§ 314 AktG) and by special auditors (§ 315 AktG). The report is not published de lege lata and is generally intended for the auditors, the supervisory board and special auditors. For reasons of confidentiality, the shareholders and creditors of the dependent company also have no right to inspect the dependency report. However, the report still gains a certain degree of publicity and improves the information available to outside shareholders and creditors by disclosing the final declaration of the board in the management report, the audit results of the supervisory board in the supervisory board report and the special audit report. Therefore, one can therefore speak of “limited publicity” of the dependency report in German law, even if it can not be fully disclosed.

Alman hukukunda fiili topluluklar için öngörülmüş olan sistem kapsamında (§§ 311 ff. AktG), bağlı şirketlerin hakimiyetin uygulanması suretiyle kayba uğratılmasını yasaklayan temel normun (§ 311 AktG) gereği gibi uygulanabilmesini sağlamak amacıyla özel düzenlemeler yapılmış (§§ 312 - 315 AktG); bu amaca yönelik birtakım özel araçlar ve mekanizmalar öngörülmüştür. Bu bağlamda hakimiyet etkisi altında yapılan tüm hukuki işlemlerin ve alınan önlemlerin bir “bağlılık raporu” kapsamında bildirilmesi; bu raporun kapanış denetçileri (§ 313 AktG), bağlı şirketin denetim kurulu (§ 314 AktG) ve -atanmış olmaları halinde- özel denetçiler (§ 315 AktG) tarafından kontrol edilmesi/değerlendirilmesi öngörülmüştür. Kanun gereği söz konusu bağlılık raporunun kamuya açıklanması söz konusu olmayıp; rapor esasen gerekli kontrollerin yapılması amacına yönelik olarak söz konusu kapanış denetçileri, denetim kurulu ve özel denetçiler için öngörülmüştür. Bağlı şirketin azınlıkta kalan pay sahipleri ve alacaklıları ise bağlılık raporunun gizliliği ilkesi gereğince (raporu) inceleme yetkisine sahip değildirler. Ancak raporun sonuç kısmının yönetim kurulunun faaliyet raporuna konulması, denetim kurulunun rapora ilişkin değerlendirmesinin denetim kurulu raporunda yer alması ve -varsa- özel denetçi raporunun açıklanması sebebiyle, bağlılık raporunun belli bir dereceye kadar aleniyet kazanması ve böylelikle bağlı şirketin azınlık pay sahipleri ile alacaklılarının -kısmen de olsa- raporda yer alan bilgilere ulaşması söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla bağlılık raporu her ne kadar bütünüyle açıklanmasa/aleniyet kazanmasa da, gerek raporun sonuç kısmının yıllık faaliyet raporunda yer alacak olması, gerekse raporu inceleme yetkisi olan kişilerin rapora ilişkin değerlendirmelerinin açıklanacak olması sebebiyle, Alman hukukunda bağlılık raporunun “kısmen” de olsa aleniyet kazandığından bahsedilebilecektir.