THE EFFECT OF BODY MASS INDEX AND BODY COMPOSITION ON THE MACRONUTRIENT CONTENT OF HUMAN MILK


Creative Commons License

Aktaç Ş. (Executive) , Boran P., Güneş F. E. , İslamoğlu A. H. , Sabuncular G. , Çelik Z. M. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: July 2020

Project Abstract

Amaç: Çalımada annenin beden kütle indeksi ve vücut bileiminden kaynaklı oluan vücut kompozisyonundaki farklılıın anne sütü enerji ve makro besin ögesi bileimine etkisini belirlemek amaçlanmıtır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalıma, bebekleri yenidoan döneminde olan gönüllü anneler ile yürütülmütür. Annelerin vücut kompozisyonu biyoelektrik empedans yöntemiyle belirlenmitir. Elle saılan anne sütünün enerji ve makro besin ögeleri anne sütü analiz cihazıyla ölçülmütür, annelerin geriye dönük 2 günlük besin tüketim kayıtları alınmıtır ve makro besin ögesi alımları analiz edilmitir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmitir.

Bulgular: Annenin beden kütle indeksi ile anne sütünün enerji ve yaiçerii arasında pozitif yönde iliki olduu saptanmıtır (p<0,05). Annenin beden kütle indeksi ile anne sütünün protein içerii arasında negatif yönde iliki olduu saptanmıtır. Annenin vücut kitle indeksi arttıkça anne sütünün enerji ve yaiçeriinin arttıı (p=0,045 ve p=0,034); protein içeriinin ise azaldıı belirlenmitir (p=0,013).

Sonuçlar: Annenin beden kütle indeksi ve vücut bileiminin anne sütünün enerji ve makro besin ögesi bileimini etkiledii belirlenmitir. Beden kitle indeksinin anne sütünün makro besin ögesi içeriine etkisinin daha büyük örneklem gruplarında ve randomize kontrollü çalımalarla deerlendirilmesi gerektii düünülmütür.