Kültürel Kimlik Bağlamında Sivas Hafik Beydili Köyü Müzik Pratikleri


Creative Commons License

Karşıcı G. (Executive) , Ulusoy Yılmaz D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2012
  • End Date: January 2015

Project Abstract

Her toplum toplumsal yaşamına yön veren tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik durumunu ve tarihsel geçmişini

yansıtan, kendine özgü müziğini yaratır. Bundan dolayı bir kültüre ait müzikal yaratılar o toplumun genel

karakterini oluşturan sosyo-kültürel unsurlarından bağımsız olarak incelenemez. Her toplumda birbirinden

farklılık gösteren müziklere ilişkin doğru yargılara varabilmek ancak içinde doğduğu topluluğun doğru

algılanmasıyla mümkündür. Bu tez çalışması Sivas'ın Hafik İlçesine bağlı Beydili Köyü'nde geçekleştirilecek olan bir alan araştırmasıdır. Kültürel kimlik bağlamında Beydili Köyü'nde yaşayan topluluğun müzik pratiklerini şimdiye kadar geniş çapta ele alan başka bir çalışmanın olmayışı bu tez çalışmasının önemini göstermektedir.

Beydili Köyü'nde yaşayan topluluğun müzik kültürlerinin yazıya dökülerek somutlaştırılması, kendine özgü

bir karaktere sahip olan bu kültürün zaman içerisinde oluşacak değişimlerini tespit edebilmek açısından da

yararlı olacaktır. Alan araştırmasında topluluğun kültürel kimliğinin müzik pratikleri üzerindeki etkileri;

bayram, doğum, evlenme, ölüm ve ibadet gibi müziğin içinde olduğu etkinliklerin nasıl gerçekleştiği; göç,

kültürlenme, endüstrileşme, modernleşme gibi etkenlerin bu tolumun yaşayışına ve müziğin içinde

bulunduğu tüm ritüelleri ne şekilde etkilediği saptanılacaktır. Bu sayede topluluğun müzik kültürünün gün

yüzüne çıkarılması ve toplulukla ilgili mevcut bilgi birikiminin yanı sıra Etnomüzikoloji/Müzikoloji alanındaki

literatüre katkı sağlaması amaçlanır.