Multikistik Böbrek Hastalarında İdrar miRNA Ekspresyonunun Önemi


Ata P. , Alpay H. (Executive) , Ürer A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2018
  • End Date: September 2019

Project Abstract

Üriner sistemin konjenital anomalileri (CAKUT) böbrek, üreter, mesane ve üretrayla ilgili; renal agenezi, renal

hipodisplazi, antenatal hidronefroz (HN), multikistik displastik böbrek (MKDB), posterior uretral valv(PUV), vezikoureteral

reflü (VUR), üreteropelvik bileşke darlığı, ektopik böbrek ve at nalı böbrek gibi patolojileri kapsayan geniş bir hastalık

grubunu içerir ve çocukluk çağında en sık görülen kronik böbrek yetmezliği nedenlerinden birisidir.

Hastalarda erken bir moleküler tanı, hastalığın yönetimini ve prognozunu önemli derecede etkiler ve olabilecek diğer

klinik bulguların taramasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, büyük çabalara rağmen, tüm CAKUT vakalarının >% 80'i

hala bilinen hastalıkta proteinleri kodlayan genlere neden olan mutasyonlarla açıklanamamaktadır. Son zamanlarda, fare

modellerinde farklı nefrojenik hücrelerdeki mikroRNA’ların (miRNA) tükenmesinin insandaki CAKUT'a benzer olduğu

gösterilmiştir. 

MKDB vakalarının çoğunda ise açıklayıcı genetik bir teşhis bulunmamaktadır. Bu nedenle açıklanmayan MKDB vakalarının büyük çoğunluğunun çözümlenmesine ve tanı almasına yardımcı olabilecek yeni genetik yaklaşımların bilinmesi ve hastalıkla ilgili non invaziv biyomarker geliştirilebilmesi  önemlidir. Bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma, insandaki MKDB’deki miRNA’ları keşfetmeye çalışmamıştır.

Bizim bu çalışmadaki amacımız; çocukluk çağının en sık görülen doğumsal renal anomalilerinden ve CAKUT ‘un  en büyük alt gruplarından biri olan multikistik böbrek hastalarının patogenezinde rol oynayan  epigenetik faktörlerin ve mekanzimaların açıklanabilmesi ve hastaların non invaziv yöntemle idrarda  biyomarker olabilecek hedef miRNA’lar ile tanımlanabilmesidir.