The Intensity of PLA2R and C4d Immunoexpression in Primary Membranous Nephropathy


Creative Commons License

Filinte D. (Executive), Arıkan İ. H. , Koç M., Kaya H., Özener I. Ç. , Akbaş G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2015
  • End Date: August 2020

Project Abstract

Primer membranöz nefropatide (PMN), podosit membranlarındaki Fosfolipaz A2

reseptörüne (PLA2R)’ye karşı gelişen antikorlar, immün komplekslerin oluşumuna neden

olarak glomerular bazal membranda fonksiyon kaybına sebep olurlar. Ayrıca PMN’de

glomerüllerde kompleman 4d (C4d) birikimi de gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, PMN

vakalarında PLA2R ve C4d ekspresyonlarını değerlendirmek ve klinik parametrelerle

bağlantılarını araştırmaktır. 51 hastaya ait klinikopatolojik bilgiler ve parafine gömülmüş

örnekleri toplandı. Formalin fikse ve parafine gömülmüş dokular rutin hematoksilen-eozin,

periyodik asit schiff ve gümüş methenamin boyalarıyla ve anti-PLA2R (CL0474; Atlas

Antikorları) ve C4d (Poliklonal; CellMarque) immün boyalarıyla boyandı. 10 adet normal

böbrek dokusu ve 10 adet fokal segmental glomeruloskleroz (FSGS) vakası PLA2R ve C4d

ekspresyonu için kontrol olarak seçildi. PMN vakalarının hepsi (n: 51) (100%) PLA2R ile

pozitifti, 15’i (29%) 2+, 36’sı (71%) 3+ olarak skorlandı. Vakaların 40’ı (78%) C4d pozitifti.

C4d boyanma oranları: 31 vakada zayıf pozitif (1+) (61%), 9 vakada orta şiddette pozitif

(2+) (18%) olarak gözlendi. Kuvvetli boyanma gözlenmedi. Tüm kontrol vakaları PLA2R

ve C4d ile negatifti. PLA2R ve C4d boyanma yoğunluğu ile proteinüri seviyeleri, kreatinin

seviyeleri ve kompleman 3 (C3) pozitifliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark

saptanmadı. Benzer olarak C4d boyanma yoğunluğu ile proteinüri seviyeleri, kreatinin

seviyeleri ve C3 pozitifliği arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı. PMN tanısında

PLA2R ve C4d’nin immünohistokimyasal olarak saptanması güvenli ve kolay bir metoddur.

İmmünfloresan yöntemiyle IgG ve C3 saptanmasını sağlayacak yeterli dokunun olmadığı

durumlarda, immünhistokimyasal olarak PLA2R ve C4d pozitifliği PMN tanısında faydalı

olabilir.

Anahtar Kelimeler: Membranöz, PLA2R, C4d, Proteinüri