Publications & Works

Articles Published in Other Journals

City of Malacca / The Sultanate of Malacca and its Role in the Islamization of the Malay Peninsula

SAKARYA UNIVERSITESI ILAHIYAT FAKULTESI DERGISI-JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY, vol.23, no.43, pp.133-164, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Endülüs Emevi Devleti’nde Birinci Büyük Fitne Döneminin (el-Fitnetü’l-Kübra) Başlıca Sebepleri

Usul İslam Araştırmaları, no.34, pp.286-311, 2020 (Other Refereed National Journals)

KUDÜS’ÜN FETHİ VE HZ. ÖMER EMANNÂMESİ

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.609-630, 2020 (Other Refereed National Journals)

İmam Maturidi’nin Yetiştiği İlmi Ortam ve Semerkant’ta İlim Merkezleri

Diyanet İlmi Dergi, vol.56, pp.565-599, 2019 (Other Refereed National Journals)

İBN DOKMAK’IN HAYATI VE “NAZMÜ’L-CÜMÂN FÎ TABAKÂTİ ASHABI İMÂMINA EN-NU’MÂN” İSİMLİ ESERİ

Bakı Dövlet Üniversiteti İlahiyat Fakültesinin İlmi Mecmuası, pp.65-81, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ İSLAM DÖNEMİ TULEYTULA TOLEDO ÖRNEĞİ

Bakı Dövlet Universiteti İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuası, pp.7-30, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Zakir Kadiri Ugan ve İslam Tarihine Dair Tercümeleri

Usul İslam Araştırmaları Dergisi, pp.161-188, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hz Peygamberin Gönderdiği Seriyyelerin Karakteristik Özellikleri ve Sifülbahr Seriyyesi

Bakı Dövlet Universiteti İlahiyat Fakültesinin Elmi Mecmuasi, pp.15-37, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslam Hakimiyetine (II / VIII. Asır) Kadarki Dönemde Soğd Havzasının İktisadi ve Sosyokültürel Dinamikleri

İslam Araştırmaları Dergisi, pp.99-126, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Habat Seriyyesi

İLAM Araştırma Dergisi, vol.1, pp.141-151, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MÂVERÂÜNNEHİR’İN FETHİ VE EMEVİLER DÖNEMİ MÂVERÂÜNNEHİR

Uluslararası İlim Membaı Mâverâünnehir Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 12 November 2020, pp.7-21

Ebu Mansur el-Maturidi Dönemi Semerkant’ta İlmi Ortam ve İlim Merkezleri

ULUSLARARASI İMÂM MÂTÜRÎDÎ VETE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2018, vol.1, pp.103-129

Hz. Ömerin Ebu Ubeyde b. el-Cerrah ile İlişkisi

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.73-92

İslam Öncesi Kültürel Unsurların Bir İslam ve Kültür Merkezi Olarak Maveraünnehir’e Etkisi

Orta Asya’da İslam Medeniyeti II. Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul, Turkey, 12 - 15 October 2012, pp.269-294

Bursalı Mehmet Tahir’in ”Osmanlı Müellifleri” Eserine Göre Türkiye-Azerbaycan Her İki Coğrafyada da Faaliyet Gösteren Mutasavvıflar

III. Uluslararası Hamza Nigari Türk Dünyası Kültürel Sempozyumu, Samaxi, Azerbaijan, 17 - 18 May 2017, pp.86-99

Özbekistan Coğrafyasının Önemli Şehri Semerkant ın Yükselişinde İktisadi Faktörlerin Etkisi ve Şehrin İpek Yolu Üzerinde Arzettiği Önem

1. UluslararasıTürk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni“Türkiye-Kosova-Makedonya-Özbekistan”, Nevşehir, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.378-400

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Akgün’ün Sahabe Coğrafyasının Oluşumu ve Sonuçları Tebliğinin Müzakeresi 27 28 Nisan 2013 Sakarya Ensar Neşriyat İstanbul 2013 İSBN s 55 59

İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe –Sahabe Kimliği ve Algısı- Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2013, pp.55-59

V / XI. Yüzyılda Maveraünnehir de Siyasi ve Kültürel Durum

Uluslararası Serahsi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 October 2010, pp.47-73

Books & Book Chapters

Kudüs’ün Müslümanlar Tarafından Fethi ve Hulefâ-i Râşidîn Döneminde Kudüs

in: Huzuru Bekleyen Şehir Kudüs, Osman Aydınlı, Editor, İlim Yayma Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.65-73, 2020

Abdullah, Abdullah b. Revaha, Abdullah b. Zübeyr, Abdurrahman b. Avf, Aişe vdğr.

in: Temel İslam Ansiklopedisi, Doç. Dr. Tuncay Başoğlu, Editor, TDV Yayın Matbacılık, Ankara, pp.7-9, 2019

Maveraünnehir’in Tarihi, Siyasi, İlmi ve Kültürel Yapısı

in: İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri Maveraünnehir, Prof. Dr. İlyas Çelebi, Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.69-215, 2019

EBÛ MANSÛR EL-MÂTÜRÎDÎ DÖNEMİ SEMERKANT’TAİLMÎ ORTAM VE İLİM MERKEZLERİ

in: İmam Maturidi ve Tevilatü’xxl-Kuran, Prof. Dr. Hatice Arpaguş, Doç. Dr. Mehmet Ümit, Arş. Gör. Bilal Kır, Editor, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.103-129, 2019

İmam Serahsinin İçinde Yaşadığı Siyasi Ortam ve Hapis Hayatı

in: Şemsü’l-Eimme Serahsi, , Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, pp.7-28, 2013

Episodes in the Encyclopedia

Other Publications