Education Information

Education Information

 • 1997 - 2002 Doctorate

  Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

 • 1985 - 1990 Undergraduate

  Marmara University, Faculty of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Edebi Yönden Hazif Üslubu (Eksiltili İfadeler)

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 1993 Postgraduate

  Ebu’l-İkram Muhammed b. İsmail el-Bekari’nin hayatı ve Ğunyetu’t-Talibin ve Munyetu’r-Rağibin adlı eserinin tahkiki

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced Arabic