Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sermaye Şirketlerinde Yedek Akçelerin Kullanılması ve Muhasebe Kayıtları

Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.1-10, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜRÜN YAŞAM SEYRİNDE GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİNİN TEORİK ÇERÇEVEDE İNCELENMESİ

ÖNERİ DERGİSİ, cilt.11, ss.173-188, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ürün Yaşam Seyrinde Geri Dönüşümün Öneminin Teorik Çerçevede İncelenmesi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Öneri, cilt.11, ss.173-188, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe-Hukuk İlişkileri

İst. SMMMO Yayını, Mali Çözüm Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kooperatiflerin Nev’ i Değiştirmesi

Lebib Yalkın Yayımları, Mükellefin Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anonim ve Limited Şirketlerde İcra-İflas-Konkordato Süreci ve Muhasebe İlişkileri

Mali Çözüm Dergisi , İSMMMO yayını,, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Yeniden Yapılandırma ve Varlık Yönetim Şirketleri

Vergi Dünyası Dergisi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını., 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Muhasebe Standartları, Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanması ve Meslek Mensuplarının Sorumlulukları

Vergi Sorunları Dergisi, Maliye Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını., 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağımsız Maliyet Muhasebesi Kayıt Sistemi Organizasyonu ve Uygulaması

Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek Mensuplarının Eğitimi

Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Globalleşme Sürecinde Muhasebe Alanındaki Gelişmelere Ülkemizin Uyumu

Sosyal Bilimler Dergisi, Balıkesir Üniversitesi SBE Yayını, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anonim Şirket Organlarının Muhasebeye Yönelik Görevleri ve Sorumlulukları

Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılıklarının Hesaplanmasında Perakende Satış Yöntemi

Marmara Üniversitesi SBE yayını, Öneri Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizde Muhasebe Mesleği ve Meslek-Etiği-Ahlakı

Ege Akademik Bakış, (Ege Academıc Revıew) Ege Ünv. İİBF Yayını, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mali Durum Tablosu ve Kuramsal Yapısı

Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmelerde Muhasebe Hukuku Belge ve Organizasyonu

Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ticaret Kanunu’ na Göre Anonim Şirketlerde Bilançonun Oluşum Süreci

Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’ de Muhasebe-Hukuk İlişkileri

20. Yıl Armağanı, İst. Ünv. Adalet Yüksekokulu Yayını, 2001 (Hakemsiz Dergi)

Ticari Uyuşmazlıklarda Ticari Defterlerin Kanıt Niteliği

Mali Çözüm Dergisi, İSMMMO Yayını, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İştiraklerle İlgili Uluslararası ve Türkiye ’xx de ki Mevzuatın Kapsamı ve Karşılaştırılması

Mali Çözüm Dergisi,İSMMMO Yayını, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe-Hukuk İlişkilerinin Oluşumu

Muhasebe Finansman Dergisi, M.Ü. Muh. Araş. ve Uyg. Mrk. Yayını, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Mamul Maliyetlerinde Enflasyonist Etkiye Vergisel Önlemler ve Enflasyon Muhasebesi

Mükellefin Dergisi, Lebib Yalkın Yayımları., 1999 (Hakemsiz Dergi)

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Anonim ve Limited Şirketlerde Zorunlu Esas Sermaye Arttırımı

Muhasebe Finansman Dergisi, M.Ü. Mhs.Araş. ve Uyg. Mrk. Yayını, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Taksitli Satışlar ve Tekdüzen Hesap Planı’ na Göre Muhasebe Kayıtları

Muhasebe Finansman Dergisi, M. Ü. Mhs. Araş. ve Uyg. Mrk. Yayını, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Muhasebe İle İlgili Başlıca Mevzuat Fihristi

Mükellefin Dergisi, Lebib Yalkın Yayımları, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye’ de Mevzuat ve Muhasebe İlişkisi

Muhasebe Finansman Dergisi, M.Ü. Mhs.Araş.ve Uyg. Mrk., 1996 (Hakemsiz Dergi)

Maliyet Muhasebesi Uygulaması Yönünden Yenileme Fonu Amortisman Gideri Mahsup İlişkisi

İİBF Dergisi, Marmara Üniversitesi Yayımı, cilt.12, 1996 (Hakemsiz Dergi)

İşletmeler Arası İştirak İlişkisi Kavramı

İstanbul Ticaret Gazetesi, İTO Yayını, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Recent Changes in Turkish Exchange Legislation on Operations of Foreign Trade and Accounting

Globe 2019-Global Conference on Business and Economics, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2019

Training of Accounting Professionals in the Era of Globalization in Turkey

Glocer 2019 - Global Conference on Education and Research, SARASOTA-FLORİDA, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 24 Mayıs 2019

Firm’s Competitiveness in Global Economy and Cost (Stracture) Management

GLOBE/ Global Conference on Business and Economics, Sarasota, 4 - 08 Temmuz 2018, ss.149-157

Sağlık İşletmelerinde, Yaşam ve Hesap İşleri, Maliyetlendirme-Fiyatlandırma, Finansman Yönetimi ve Bütçeleme

Estetik Klinik Yönetim Anatomisi, Mezoklinik Ltd. Şti, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül 2016

Küreselleşme Sürecinde Muhasebe Alanındaki Gelişmelerin Türk İşletmeciliği Üzerindeki Etkileri

VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi. Hitit Üniversitesi İİBF, Çorum, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2008

Ülkemizde Muhasebe Eğitiminin Muhasebe Mensupları Meslek Yasası Çerçevesinde İncelenmesi ve Öneriler

4.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ege Ünv. Bergama MYO, İZMİR-BERGAMA, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007

Türkiye Muhasebe Standardı 2-Stoklar

Türkiye Muhasebe Standartları’ ndaki Gelişmeler. Niğde Ünv. İİBF, Muh. Öğr. Üyeleri Bilim ve Day. Vakfı MÖDAV, Niğde, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2007

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Muhasebe, Denetim, Limited ve Anonim Şirketler Açısından İncelenmesi

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Çanakkale Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Çanakkale, Türkiye, 02 Aralık 2006

Finansal Bilgi Sunulması Sürecinde Türkiye Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının Muhasebeye Etkileri

Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Ünv. İİBF., Kocaeli, Türkiye, 3 - 06 Kasım 2006

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Mesleğinde Bağımsız Muhasebe Bürosunun Organizasyonu ve Yönetimi

V. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi ”Geleceğin Sekreterleri” Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, 14 - 15 Eylül 2006

Bilgisayarla Yapılan Muhasebe Defter Kayıtlarının Türk Muhasebe Hukuku’xx nda Kanıt Niteliği

Bilgi Teknolojileri Kongresi, Toplum, Ekonomi, Sanayi, Organizasyon, Tıp ve Eğitim Uygulamaları, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2002

Perakendeci Mağazalarda Stok İzleme Sürecinde Barkod Sistemi

5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Değişen Tüketici Karşısında Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Akdeniz Ünv.., Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2000

Toplam Kalite Maliyetlerini Ölçmeye Yönelik Muhasebe Sistemi

6. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2000 ’ li Yıllarda İşletmecilik Eğitimi, Akdeniz Ünv. İİBF., Antalya, Türkiye, 13 - 14 Kasım 1998

Kitap & Kitap Bölümleri

Maliyet Hesapları Kayıt Sistemi Organizasyonu-Teori ve Uygulama

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları Kapsamında Muhasebe ve Denetim, Celayir, Duygu, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, ss.177-205, 2020

Kurumsal Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkeleri

Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi, Başar Pınar , Celayir Duygu, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.58-84, 2020

Tazminat Muhasebesi

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2003

Tekdüzen Hesap Planı ve Maliyet Muhasebesi El Kitabı

Alfa Basım Yayım Dağıtım Yayınları, İstanbul, 1997

Şirket Kuruluşları

Evrim Yayınevi ve Ticaret Ltd. Şti. Yayınları, İstanbul, 1996