Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

İstanbul’da Bir Acem Matbaası: Kitapçı Tahir ve Ahter

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, pp.175-218, 2017 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

II. Abdülhamid Dönemi İstanbul'unda Şii Kimliği ve Hüseyniye İnşa Girişimi

Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.131-148, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reisüzzâkirîn’in Sefernâmesi ve İstanbul’daki Şiîlerin Dinî Hayatı

Şarkiyat Mecmuası, no.38, pp.111-124, 2021 (Other Refereed National Journals)

Memlükler Dönemi Siyer Yazıcılığına Genel Bir Bakış

İslam Tetkikleri Dergisi, vol.10, no.1, pp.333-363, 2020 (Other Refereed National Journals)

Moğultay b. Kılıç’ın el-Hasâisü’n-Nebeviyye Telifi Hakkında Bir İnceleme

Hadis ve Siyer Araştırmaları, vol.5, pp.7-44, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İranlı Hacıların Gözüyle İstanbul'u Temâşa

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.135-160, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kecia Ali The Lives of Muhammad Harvard University Press Cambridge Massachusetts London England 2014 342 s

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.197-201, 2015 (Other Refereed National Journals)

Siyer Tasarımı Geçmişten Geleceğe Siyer in Serüveni Şaban Öz

Hadis ve Siyer Araştırmaları, vol.1, pp.219-224, 2015 (Other Refereed National Journals)

II Meşrutiyet Dönemi Siyer Müellifleri Arasında Geleneğin Sesi Düzceli Yusuf Suad

Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.15, pp.63-93, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“THE WEST OF THE ORIENT”: THE DEPICTION OF OTTOMANS’ CAPITAL IN PERSIAN HAJJ TRAVELOGUES

On the Way into the Unknown? Comparative Perspectives on the ‘Orient’ in (Early) Modern Travelogues, Viyana, Austria, 28 - 30 November 2019

Memlükler Döneminde Siyer

Memlükler Döneminde İslami İlimler, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.6

Critiques in the Margins. Contextualizing Mughulṭāy b. Qilīj’s Gloss on the Sīra between the Rivalry and Textual Authority

Commentaries Read Horizontally: Towards a Sociological Approach to the Study of Commentaries in the Islamicate World, Bonn, Germany, 25 - 27 January 2019

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİ İSTANBUL’UNDA ŞİÎLERİN DİNÎ KİMLİK İNŞA ÇABALARI

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.163-165

İstanbul’daki Şiîlerin Dinî Hayatı: Reîsüzzâkirîn’in Ramazan Günlüğü

II. ULUSLARARASI OSMANLI ARASTIRMALARI KONGRESI (OSARK), Tirane, Albania, 17 - 20 October 2018, pp.166-167

’Temeddün-i Cedid’ Peşinde Bir Hacı: Yakub Mirza Tebrizi’nin Sefernamesinde İstanbul

14th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Sofya, Bulgaria, 24 - 28 July 2017

Sayr u Safa’: Gardens of Istanbul in Persian Hajj Travelogues

Travellers in Ottoman Lands: Botanical Legacy, Edinburgh, United Kingdom, 13 - 14 May 2017

Tarih ile Antolojinin Kesişiminde Bir Biyografik Sözlük Aşk Şehitleri

İslam Telif Geleneğinde Biyografi Yazıcılığı (Uluslararası Sempozyum), 11 - 12 November 2016

Osmanlı Matbuatının Farklı Bir Yüzü Muhammed Tâhir Tebrizî

Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu, 19 - 21 October 2016

II Abdülhamid Dönemi İstanbul u İçin Bir Kaynak Olarak Sefernâmeler

Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2016

Osmanlı Entelektüel Dünyasına Bir Katkı Dersaadet teki İranlı Basmacılar Sahaf ve Matbaacılar

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), 1 - 05 October 2013

Books & Book Chapters

Rıza Tevfik'le Said Halim Paşa Arasında Teati Edilmiş Fransızca Birkaç Felsefî Mektup

in: Âkif Salnâmesi, Yıldırım Tahsin, Editor, Mahya Yayınları, İstanbul, pp.69-99, 2020

Osmanlı Matbuatının Farklı Bir Yüzü: Muhammed Tâhir Tebrizî

in: Türk Basın Tarihi, Merve Uğur, Editor, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, pp.959-976, 2018

”Devr-i Cedid” ve Din: Sultan Reşad Döneminde Siyer Tartışmaları

in: Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi, Fahrettin Gün-İlhan Kocaman-T. Cengiz Göncü-Esin Öncü, Editor, TBMM Milli Saraylar, pp.1028-1056, 2018

Gardens of Istanbul in Persian Hajj Travelogues

in: Travellers in Ottoman Lands The Botanical Legacy, Asceric-Todd Ines, Knees Sabina, Starkey Janet, Starkey Paul, Editor, Astene and Archaeopress Publishing, Oxford, pp.57-68, 2018

II. Abdülhamid Dönemi İstanbul’u İçin Bir Kaynak Olarak Sefernâmeler

in: Sultan II. Abdülhamid Han ve Dönemi, Fahrettin Gün- Drç Halil İbrahim Erbay, Editor, TBMM Milli Saraylar, İstanbul, pp.559-573, 2017

Tarih İle Antolojinin Kesişiminde Bir Biyografik Sözlük: 'Aşk Şehitleri'

in: İslam Telif Geleniğinde Biyografi Yazıcılığı, Ahmet Hamdi Furat, Ayşe Zişan Furat, , Editor, Sır ve Hikmet Yayınları, İstanbul, pp.365-378, 2016

İki Siyer Tek Müellif: Düzceli Yusuf Suad'ın Siyer Telifleri

in: Otur Baştan Yaz Beni Oto Biyografiye Taze Bakışlar, Abdulhamit Kırmızı, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.227-272, 2013