Publications & Works

Articles Published in Other Journals

DETERMINING THE FAULTY AND REFUND PRODUCTS IN MANUFACTURING SYSTEM: APPLICATION ON A TEXTILE FIRM

Research Journal of Business and Management (RJBM), vol.7, no.3, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üretim Sektöründe Veri Madenciliği Uygulamaları: Literatür Taraması

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-12, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aynur ACER, Tolga GENÇ, Sait Erdal DİNÇER

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.153-169, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Factor analysis approach to multi-criteria decision making methods: An application on Turkey and European Union Countries

European Journal of Scientific Research, vol.149, pp.129-141, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeşil lojistik yönetiminde araç rotalama optimizasyonu için bir model önerisi

Beykoz Akademi Dergisi, vol.6, pp.29-46, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi teknolojileri yatırım projelerinin risk ve başarı faktörlerinin belirlenmesinde DEMATEL yöntemiyle çözüm yaklaşımı

Eurasian Econometrics, Statistics Emprical Economics Journal, vol.9, pp.37-53, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PROMETHEE Yöntemiyle Uçak Komponentlerinin Önceliklendirilmesi Problemlerine Çözüm Yaklaşımı.

Social SciencesResearch Journal, vol.6, pp.106-125, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of The Turkish Banking Sector With ELECTRE Methods in Global Crisis: ELECTRE I and ELECTRE III Applications.

International Research Journal of Applied Finance, vol.2, pp.547-565, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multi Criteria Analysis of Economic Activity for European Union Member Statesand Candidate Countries: TOPSIS and WSA Applications.

European Journal of Social Sciences, vol.21, pp.563-572, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Structural Analaysis of Key İndicators of Turkish Manufacturing Industry: ORESTE and MAPPAC Applications.

European Journal of Scientific Research, vol.60, pp.6-18, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok Amaçlı Karar Almada Bulanık Mantık ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemiyle Bir Siyasi Parti İçin Aday Belirleme Çalışması.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.8, pp.81-92, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Veri Zarflama Analizinde Malmquist Endeksiyle Toplam Faktör Verimliliği Değişiminin İncelenmesi ve İMKB Üzerine Bir Uygulama.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.25, pp.825-846, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok Amaçlı Doğrusal Kesirli Programlama Yöntemi ile Çevre Yönetim sistemleri Problemlerine Çözüm Yaklaşımı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, pp.497-510, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin İşletmelere Adaptasyonunda Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Çözüm Yaklaşımı.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.21, pp.497-510, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dinamik Servisli Kuyruk Sisteminin Sabit Servisli Kuyruk Sistemi ile Karşılaştırılması ve İGDAŞ Bakırköy Veznelerine Simülasyonu.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.6, pp.279-185, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Maksimum Entropi Yöntemi yle Çok Ölçütlü Çözüm Yaklaşımı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, pp.403-418, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Monte Carlo Simülasyonunda Betimsel Örnekleme Yaklaşımı ve İGDAŞ Bakırköy Veznelerine Bir Uygulama Çalışması.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, pp.127-136, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yolcu Talepleri ile Filo Rotası ve Uçuş Listelerine Çok Amaçlı Tamsayılı Ağ Algoritmasıyla Çözüm Yaklaşımı ve Türk Hava Yollarına Uygulanmsı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, pp.233-250, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stratejik Kalite Yönetiminde Kalite Fonksiyon Açınımı nın (QFD) Yeri ve Hedef Programlama Yöntemi ile Çözüm Yaklaşımı.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, pp.155-172, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Macro - Economic Analysis 2000-2017 Periods of Turkey’s Economy With Multi-CriteriaDecision Making Methods : Integrated Swara, Aras And Saw Method

19.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.615-628

Who must the hospital be administered by? By doctors or by administrators? An application from Turkey

HEALTH CARE ISSUES:AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE, ATİNA, Greece, 2 - 07 July 2006, pp.207-223

Books & Book Chapters

BIBLIOMETRIC ANALYSIS APPLICATION FOR DEMATEL TECHNIQUE

in: New Approaches in Operational Research, Ayça Öztekin-N.Tuba Yılmaz Soydan, Editor, EKİN, İstanbul, pp.257-278, 2020

Çok Kriterli Karar Alma

GECE AKADEMİK, Ankara, 2019

Lojistik Yönetiminde Depo Yeri Seçim Kriterlerinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Modellenmesi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Orhan ÇOBAN, Doç. Dr. Ali ERBAŞI, Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ, Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.63-79, 2019

OECD Ülkelerinin İnsani Gelişmişlik Endeksi Bazında Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Analizi: ARAS ve VIKOR Yaklaşımı

in: Ekonomik Araştırmalar-I, Mehmet Özmen, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, pp.109-128, 2019

İstanbul İlçe Belediyelerinin Çok Yönlü Etkinlik Analizi

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, Prof. Dr. Orhan ÇOBAN, Doç. Dr. Ali ERBAŞI, Doç. Dr. Enderhan KARAKOÇ, Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.27-53, 2019

Araç Rotalama Problemi Yöntemlerinin İncelenmesi ve Eş Zamanlı Dağıtım Toplamalı Model Uygulaması

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’xxde Akademik Araştırmalar-4, Prof.Dr. Fikret Çankaya, Doç.Dr. Sabrina Kayıkçı, Editor, GECE AKADEMİK, Ankara, pp.107-131, 2018

Stokastik Envanter Yönetimi Problemlerinin Çözümünde Simülasyon Yaklaşımı

in: Ekonometride Güncel Konular, M. Kenan Terzioğlu, Süreyya Dal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.81-104, 2018