Biography

Eğitim ve İş Hayatı

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Prof. Dr. Ata Özdemirci, 2002 yılında Marmara Üniversitesinde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır. Doçent unvanını 2015 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında alan Özdemirci, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Uygarlık Tarihi”, “Sosyal Girişimcilik”, “Bilim Felsefesi” ve “İşletme Yönetimi” derslerini vermektedir. Youtube ve Spotify’da herkesin erişimine açtığı Uygarlık Tarihi dersinin çok sayıda takipçisi vardır.


“Kendi Hikayesini Yazanlar: Girişimci İş Kadınları Anlatıyor”, “Şirket ve Popüler Kültür”, “Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma”, Şadi Can Saruhan’la birlikte kaleme aldığı “Bilim, Felsefe ve Metodoloji” ve Erol Eren’le ortak yazar olduğu “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” adlı eserleri vardır. Ayrıca, uluslararası akademik dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayımlanmış ve eserleri yüzlerce atıf almıştır.


Akademik çalışmalarında ve kitaplarında bilim felsefesi, stratejik yönetim, popüler kültür, insan kaynakları ve kurumsal girişimcilik konularında uzmanlaşan Özdemirci, pek çok köklü işletmede kurumsal dönüşüm projeleri gerçekleştirmiş ve liderlik akademisi kurmuştur. Aynı zamanda çevrimiçi sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren Steto isimli bir teknoloji şirketinin kurucularındandır.

Uzmanlaşma Alanları

Verdiği Dersler

Education Information

Doctorate, Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey 2004 - 2010
Postgraduate, Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Business Administration, Turkey 2000 - 2004
Undergraduate, Istanbul Technical University, İnşaat, İnşaat Mühendisliği, Turkey 1996 - 2000

Foreign Languages

English, C1 Advanced

Dissertations

Doctorate, Strateji sürecinin planlılık düzeyi, liderlik stilleri ve çevresel koşulların örgütsel uyumlanma üzerindeki etkisi: İSO'ya bağlı ışletmeler üzerinde bir araştırma., Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2010
Postgraduate, Popüler kültür, tüketim psikolosi ve imaj yönetimi: Türkiye (1950-1980), Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2004

Research Areas

Management and Organization, Human Resources Management, Management of Enterprises, Management and Manager Development, Science of Strategy, Entrepreneurship and Innovation Management

Academic Titles / Tasks

Professor, Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration, 2021 - Continues
Associate Professor, Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration, 2016 - 2021
Lecturer PhD, Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration, 2010 - 2016
Research Assistant, Marmara University, Faculty Of Business Administration, Business Administration, 2002 - 2010

Academic and Administrative Experience

Head of Department, Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, 2018 - Continues

Courses

Değer Yönetimi, Undergraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Metodoloji, Doctorate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Değer Yönetimi (2. Öğretim), Undergraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Postgraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Performans Değerlendirme Sistemleri (Tezsiz), Postgraduate, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Postgraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Performans Değerlendirme, Postgraduate, 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
İş Planı ve Girişimcilik, Postgraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Genel İşletmecilik, Undergraduate, 2013 - 2014, 2019 - 2020
İş Planı ve Girişimcilik (Tezsiz), Postgraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sosyal Girişimcilik, Postgraduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Uygarlık Tarihi, Undergraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Uygarlık Tarihi (2. Öğretim), Undergraduate, 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Global Change Management and Sustainability, Postgraduate, 2017 - 2018
Bilimsel Analiz ve Araştırma Teknikleri, Postgraduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017
Yönetim ve Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar, Doctorate, 2017 - 2018
Yönetim Düşünce Sistem ve Süreçleri, Undergraduate, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016

Advising Theses

Özdemirci A., Türkiye'deki sosyal girişimlerde gönüllülüğün doğası : Örnek olay incelemesi, Postgraduate, N.YÜCEL(Student), 2021
Özdemirci A., STK-işletme işbirliği: Örnek olay analizi, Postgraduate, E.KALÇIK(Student), 2021
Özdemirci A., Dürtme kuramı perspektifinden bağışçılık davranışlarının yönlendirilmesi üzerine deneysel bir çalışma, Postgraduate, H.YÜKSEL(Student), 2021
Özdemirci A., Girişimcilikte Tembellik ve Sosyal Sermayenin Yaratıcılık ve İnovasyon Üzerindeki Etkileri, Doctorate, B.SAFRAN(Student), 2020
Özdemirci A., Lider-İzleyici Fantazisi: Lider ve İzleyici Kimlik İnşasına Lacanyen Bir Yaklaşım, Postgraduate, Y.AVCI(Student), 2020
Özdemirci A., SİVİL TOPLUM GÖNÜLLÜLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BAĞLANMA TİPLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Postgraduate, K.ŞENGÜN(Student), 2020
Özdemirci A., Türkiye'de kooperatif okulların ekosistemi, Postgraduate, B.VARGÜN(Student), 2020
Özdemirci A., Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyet Alanlarına Göre Çalışanlarının Kariyer Değerleri ve Bir Araştırma, Postgraduate, A.YILDIRIM(Student), 2020
Özdemirci A., VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN PERFORMANS TEMELLİ KULLANILMASI: PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA, Postgraduate, C.ÜLKER(Student), 2020
Özdemirci A., Yöneticilerin Kişilik Özellikleri İle Stratejik Liderlik Davranışları Arasındaki İlişki: Türkiye'deki STK Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma, Postgraduate, T.GÜVELİ(Student), 2019
ÖZDEMİRCİ A., Kurum kültürünün insan kaynakları yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisi : Türk ve Ürdün özel sektörü üzerine bir araştırma, Postgraduate, Y.Zaatreh(Student), 2019
Özdemirci A., DEZAVANTAJLI BİREYLERE POZİTİF AYRIMCILIKLA İSTİHDAM SAĞLAYAN SOSYAL GİRİŞİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Postgraduate, Y.KEMER(Student), 2019
Özdemirci A., Örgütlerarası ağlar perspektifinden sivil toplum kuruluşları, Postgraduate, M.MALO(Student), 2019
Özdemirci A., Örgütsel çift yeteneklilik ve stratejik liderliğin kurumsal girişimcilik üzerindeki etkisi, Postgraduate, A.RASULOVA(Student), 2019
Özdemirci A., KIRSAL ALANDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM GİRİŞİMLERİ: KADIN GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Postgraduate, Z.BURCU(Student), 2019
Özdemirci A., Effects of industry and energy 4.0 on the industrial facilities, Postgraduate, O.BAHÇECİ(Student), 2019
ÖZDEMİRCİ A., Türkiye ve Romanya’da koruma altındaki yabancılara hizmet veren kurumların yönetim ve organizasyon yapıları, politikaları ve sürdürülebilirlikleri üzerine bir araştırma, Postgraduate, Ö.Kızıldağ(Student), 2019
Özdemirci A., İş tatmini, duygusal emek ve kurumsal itibar ilişkisinin bankacılık sektörü çalışanları üzerinde bilişsel uyumsuzluk kuramı çerçevesinde incelenmesi, Postgraduate, C.EFE(Student), 2019
Özdemirci A., Türkiye'deki Suriyeli göçmen girişimciler üzerine bir alan araştırması, Postgraduate, E.ŞEYDA(Student), 2019
Özdemirci A., KONTROL ODAĞININ İÇGİRİŞİMCİLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ, Postgraduate, D.GÖNÜLKIRMAZ(Student), 2019
Özdemirci A., TİYATRO METİNLERİNDE ŞİRKET TEMASI: İŞLETME YÖNETİMİ TARİHİNİN 20. YÜZYIL BATI TİYATROSUNDAKİ İZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Postgraduate, A.EKAL(Student), 2019
Özdemirci A., Kurum kültürü ve liderlik tarzlarının yabancılaşma üzerine etkisi, Postgraduate, T.ÇAM(Student), 2019
Özdemirci A., TÜRKİYE VE ROMANYA'DA KORUMA ALTINDAKİ YABANCILARA HİZMET VEREN KURUMLARIN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPILARI, POLİTİKALARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Postgraduate, Ö.KIZILDAĞ(Student), 2019
Özdemirci A., Y Kuşağının Örgütsel Bağlılığı ve İş Tatmini Üzerinde Nitel Bir Araştırma, Postgraduate, A.KAKLIKKAYA(Student), 2019
Özdemirci A., SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMADA REKABET STRATEJİLERİ VE YENİLİK YÖNETİMİNİN ROLÜ, Postgraduate, A.GÖKTAŞ(Student), 2019
Özdemirci A., REKABET STRATEJİLERİ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL UYUMLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Postgraduate, M.DEMİREL(Student), 2019
Özdemirci A., Sivil toplum kuruluşlarının kaynak geliştirme politikaları ve algıladıkları bağışçılık davranışı arasındaki ilişki, Postgraduate, K.KARATAŞ(Student), 2019
Özdemirci A., SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA STRATEJİ SÜRECİNİNPLANLILIK DÜZEYİ VE LİDERLİK TİPLERİNİNÖRGÜTSEL UYUMLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Postgraduate, B.ÇİTE(Student), 2019
Özdemirci A., Yabancı öğrencilerin işe alınabilirlik algıları ve kariyer beklentileri: Türkiye'deki sosyal bilimler öğrencileri üzerine bir araştırma, Postgraduate, A.JUNIOR(Student), 2018
Özdemirci A., Start-up'larda ve kurumsal firmalarda kurumsal girişimcilik ve çalışan girişimciliği üzerine bir araştırma, Postgraduate, G.ÜZENÇ(Student), 2018
Özdemirci A., Türkiye'de kadın hareketinin kurumsallaşması, Postgraduate, S.DURAN(Student), 2018
Özdemirci A., İnsan kaynakları uygulamaları ve psikolojik güçlendirmenin kurum performansı üzerindeki etkisinde kurumsal girişimciliğin aracı rolü, Postgraduate, L.ABDURAHMANLI(Student), 2018
Özdemirci A., Toplumsal projelerin başarısında sosyal sermayenin rolü: Sivil toplum kuruluşlarında bir araştırma, Postgraduate, Z.ÖZKÜÇÜK(Student), 2017
Özdemirci A., Örgüt ikliminin, güvenin, kontrol arzusunun ve bilgi dağıtımının algılanan örgütsel politika üzerindeki etkisi, Postgraduate, A.SHALTOOT(Student), 2016
ÖZDEMİRCİ A., Örgüt ikliminin, güvenin, kontrol arzusunun ve bilgi dağıtımının algılanan örgütsel politika üzerinedeki etkisi, Postgraduate, A.Shaltoot(Student), 2016

Jury Memberships

Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, January, 2020
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, January, 2020
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, January, 2020
Post Graduate, Post Graduate, Marmara Üniversitesi, September, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Marmara Üniversitesi, September, 2019
Post Graduate, Post Graduate, Bahçeşehir Üniversitesi, August, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, June, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, June, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, June, 2019
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, December, 2018
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, December, 2018
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, December, 2018
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Doğuş Üniversitesi, December, 2018
Doctoral Examination, Doctoral Examination, Marmara Üniversitesi, September, 2018

Taught Courses And Trainings

Özdemirci A., İnsan Kaynakları - Performans Yönetimi/Ücret Yönetimi 2019 Eylül, 2019 - 2019
Özdemirci A., İşyeri Psikoloğu - Stratejik İK Yönetimi, 2019 - 2019
Özdemirci A., Stratejik Planlama, 2014 - 2014

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Scientific Refereeing

MANAGEMENT RESEARCH REVIEW, Journal Indexed in AHCI, July 2018
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, Journal Indexed in SSCI, July 2018
TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY, Journal Indexed in SSCI, February 2014

Citations

Total Citations (WOS):7
h-index (WOS):1

Entrepreneurship Activities

Anonymous, Steto Sağlık Bilişim Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ, 17 March 2020, Co-Founder