Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Bir İnebahtı Gâzisinin Esâret Hâtıraları: Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.37, pp.17-48, 2011 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Harput Yusuf Kâmil Paşa Medrese ve Kütüphanesi

İnsan, no.177, pp.178-187, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Maʻmûretü’l-azîz Gazetesi’nde Yayımlanan Şiirler (Osmanlı Dönemi/ Milli Kütüphane Koleksiyonu)

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.25, pp.515-574, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Giritli Sırrı Paşa'nın Harputlu Müderris Abdülhamid Efendi'ye Gönderdiği Mektuplar

Hikmet- Akademik Edebiyat Dergisi, no.14, pp.627-642, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Harputlu Şâir Rahmî Efendi’nin Neşredilen Divânında Bulunmayan Bazı Şiirleri

Şarkiyat Mecmuası, no.36, pp.1-42, 2020 (International Refereed University Journal)

Yeni Bilgiler Işığında Harputlu Şâir Rahmî Efendi ve Sâre Hatun (Sarahatun) Camii’nin Yeniden İnşâsına Yazdığı Kaside

F.Ü. Harput Araştırmaları, vol.7, no.13, pp.51-86, 2020 (International Refereed University Journal)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal ile Kemaleddin Harputî Efendi’nin Mektuplaşmaları- II

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.2, pp.619-644, 2019 (International Refereed University Journal)

Harputlu Efendigil Âilesinin Yakalandıkları Katarakt Hastalığıyla İlgili Manzumeleri

F.Ü. Harput Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.12, pp.65-101, 2019 (International Refereed University Journal)

İbnülemin Mahmud Kemal İnal ile Kemaleddin Harputî Efendi’nin Mektuplaşmaları- I

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.1, pp.112-169, 2019 (International Refereed University Journal)

Şâirini Vazifesinden Edip Sürgüne Gönderen Bir Gazelin Hikâyesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.59, no.2, pp.83-111, 2018 (International Refereed University Journal)

Müderris-Müftü Mehmed Kemâleddin Harputî’nin Kasîde-i Tantarâniyye Şerhi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, vol.6, no.12, pp.49-96, 2017 (National Refreed University Journal)

Abdurrahman Câmî'nin "Kasîde-i Ferîde"sinin Tercüme ve Şerhi

Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.18, pp.137-212, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kemâleddin Harputî'nin Tesbîtü'l-mefhûm fî tahkîki't-tebeiyye beyne'l-ilmi ve'l ma'lûm İsimli Kelâm Risâlesi

İslam Araştırmaları Dergisi, no.36, pp.63-137, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kemâleddin Harputî Efendi nin Şiirleri

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, no.50, pp.71-135, 2016 (International Refereed University Journal)

Harput Ulemâsından Müderris Müftü Mehmed Kemâleddin Efendi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.49, pp.29-125, 2015 (International Refereed University Journal)

Türk Edebiyatında Ana Hatlarıyla Namaz: Ümmetin Miracını Kıldım Namaz

Din ve Hayat, vol.26, no.26, pp.126-131, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Harput Ulemâsından Müderris Müftü Mehmed Kemâleddin Efendi'nin Rekâik: Hadîs-i Erbaîn Risâlesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.48, pp.57-94, 2015 (International Refereed University Journal)

Hattat-Şâir Abdülkadir Efendi’nin Arınâmesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.46, pp.69-124, 2014 (International Refereed University Journal)

Türk-İslâm Edebiyatında Ana Hatlarıyla Tevhid Anlayışı: Mende Olan Âşikâr Sensin

Din ve Hayat, no.21, pp.126-129, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Türk İslâm Kültür ve Edebiyatında Kısas-ı Enbiyâ Türü

Diyânet İlmî Dergi, vol.49, no.3, pp.113-126, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik Edebiyatımızın Aynasına Yansıyan Adâlet

Din ve Hayat, no.18, pp.60-65, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisinde Hindî Mahmûd ve Eserleriyle İlgili Yayımlanan Bir Makale Hakkında

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.44, pp.361-373, 2013 (International Refereed University Journal)

”Âlim”den ”Aydın”a Geçiş Sürecine Bir Örnek: Hattat Abdülkadir Saynaç Efendi ve ”Yazı Ustası” Oğlu Sait Yada Bey

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.44, pp.123-181, 2013 (International Refereed University Journal)

Neccârzâde Şeyh Rızâ Efendi’nin Hacnâme’si

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.43, pp.185-232, 2012 (International Refereed University Journal)

Nâlî Mehmed Efendi’nin Menâsik-i Hac Manzumeleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.42, pp.77-94, 2012 (International Refereed University Journal)

Mehmed Âkif Ersoy Hakkında Yapılmış Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.41, pp.189-202, 2011 (International Refereed University Journal)

Vuslat Bayramında Yârin Cemâline Kurban Olmak

Din ve Hayat, no.11, pp.36-40, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Der Tevhîd-i Bârî Teâlâ: III

Reyhan, no.11, pp.58-61, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Sosyal Hayat Işığında Zâtî Divanı Üzerine Bazı Düşünceler

Tarih Bilinci, no.4, pp.59-66, 2008 (Other Refereed National Journals)

Der Tevhîd-i Bârî Teâlâ: II

Reyhan, no.10, pp.96-100, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Der Tevhîd-i Bârî Teâlâ: I

Reyhan, no.9, pp.74-77, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid –Yazılışı, Yayılışı, Etkileri- Sempozyumu

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.32, pp.275-278, 2007 (International Refereed University Journal)

Türk-İslâm Edebiyatında Menâsik-i Haclar ve Kâbe

Hac (İstanbul Müftülüğü Özel Yayını), no.3, pp.30-33, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Türk-İslâm Edebiyatında Menâsik-i Hac Manzumeleri

Keşkül, no.10, pp.42-48, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Dikkatlerden Kaçan Birikim: İlâhiyat Fakültelerindeki Edebiyat Araştırmaları (Marmara İlâhiyat Örneği)

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.28, pp.143-166, 2005 (International Refereed University Journal)

Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı: Orhan Okay

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.26, pp.141-143, 2004 (International Refereed University Journal)

Türk-İslâm Edebiyatı Sahasının İlâhiyat Fakültesi Çıkışlı İlk Akademisyeni: Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu (1944-2006)

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.27, pp.189-196, 2004 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Harput’un Son, Baskil’in İlk Müftüsü Alefdârzâde Mahmud Kâmil Efendi

Her Yönüyle Baskil: Uluslararası Baskil Sempozyumu, 16 - 17 April 2020, vol.2, pp.1159-1192

Çok Yönlü Bir Afyonkarahisar Beyefendisi: “Hâfız-ı Kütüb” Bekir Sıdkı Sencer

VIII. ULUSLARARASI AFYONKARAHİSAR ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Afyonkarahisar, Turkey, 5 - 07 April 2018

Ahmed Sûzî Divânında Hac Kurban ve Bayram Motifleri

Sivaslı Sufi Şair Ahmed Sûzî ve Dönemi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 26 May 2012, pp.195-210

Sözlükbilimi Işığında Kubbealtı Lugati

İlâhiyat Fakülteleri Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı II. Koordinasyon Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2008

Mevlid’e Adanan Bir Ömür Doç Dr Ayşe Neclâ Pekolcay

Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid Sempozyumu, Bursa, Turkey, 5 - 06 October 2007

Books & Book Chapters

Kısas-ı Enbiyâ: Peygamber Kıssaları

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2013

XVI. Asır Türk Edebiyâtının Rızâî Mahlaslı Şâirleri

M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013

Sergüzeştnâme-i Hindî Mahmûd

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2013

Hazret-i Ebubekir

Timaş Yayınları, İstanbul, 2004

Hazret-i Âişe

Timaş Yayınları, İstanbul, 2004

Peygamberimizin Hayatı

Timaş Yayınları, İstanbul, 2003

Peygamberimizin Risaleti ve Şahsiyeti

Timaş Yayınları, İstanbul, 2003