Bilişim devrimi:Reel gerçekliğin sanal gerçekliğe dönüşümü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Communication, Journalism, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: MERT KÜÇÜKVARDAR

Consultant: ŞEVKİ IŞIKLI

Abstract:

Bilgi, iletişim ve teknolojinin ortak kullanımının sonucu olarak gelişen bilişim hayatımızın vazgeçilmez bir noktasına konumlanmıştır. Basit araç gereçlerle birlikte ortaya çıkan bilişim kavramı her geçen gün üzerine koyan bilgisayar ve iletişim teknolojileri ile birleşmiş ve küresel boyutlara ulaşmıştır. Hayatın her alanında kullanılmaya başlanan bu kavramın temelini bilgisayar, iletişim teknolojileri, sibernetik ve yapay zeka alanlarında yapılan çalışmalar oluşturmuştur. Zaman içerisinde bu alanların ortak paydada birleşimiyle bir bilişim devrimi ortaya çıkmıştır. Bu devrim birey, toplum, ekonomi, kültür gibi birçok alanı içine almıştır. Bu çalışma bilişim teknolojilerinin yarattığı devrim ile birlikte bu kavramın insan yaşamındaki etkileri ile gerçek yaşam anlayışının, sanal alana dönüşümünü ortaya koymaktadır. Ayrıca bu devrimin etki ettiği ve bireylerin içerisinde yer aldığı alanları da araştırmaktadır. Bilişim devrimiyle birlikte teknolojinin giderek artan kullanımı, günlük yaşam biçimlerimizde ciddi değişimler yaratmıştır. Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletleri kullanarak içerisinde yer aldığımız sanal dünya, gerçek yaşama paralel bir yaşam oluşturmuştur. Gerçek ve sanalın birbirine karıştığı bu yeni dönemde zaman, mekan ya da mesafe gibi kavramların geleneksel önemi kalmamıştır. Bilişim devriminin bir sonucu olarak birçok alanı kapsayan değişimler görülmüştür. Bu değişimlerin başında bilgi ve değerlerin sanallaşması ile nesnenin klasik değerinin değişimi gelmektedir. Ayrıca teknolojinin yoğun olarak kullanımı bir teknolojik bağımlılık yaratmıştır. Bilişim devriminin oluşturduğu yeni toplumun bireyleri dijital yerliler olmuştur. Yeni toplumda hakim olan kültür anlayışı Tekno-kültür ile yeni bir tüketim anlayışı oluşturulmuştur. Bilişim devriminin etkileri ekonomi ve iş süreçlerini de kapsamaktadır. Bilginin alınıp satılabilir bir meta haline gelmesi, elektronik ticaretin ön plana çıkışı ve sanal dünyaya yönelik sanal iş modelleri bu değişimin sonuçlarıdır. Ayrıca bilişim devrimi dijital uçurumun artmasına neden olmuş ve klasik sömürgecilik anlayışının yeni bir alana taşınmasına katkı sağlamıştır. Anahtar Kelimeler : Bilişim Teknolojileri, Bilişim Devrimi, Sanal Gerçeklik, Yeni Gerçeklik Anlayışı ABSTRACT İnformation developed as a notion and settled our life as a result of communication and technology. İnformation first of all sets out with simple equipment such as calculator etc. but then on account of the computer and communication technology process it became most popular and globally notion in the world. Which has been used in every area of life to the development of this concept is not only computer and communication technologies are also experienced in the technical study of cybernetics and artificial intelligence has made the contribution. As a result of this developments; information revolution has been revealed all area such as society, economy, culture. This study is explains informatics revolution and transformation of real reality to virtual reality. Information technology (IT) revolution with growing use has created significant changes in our daily life. With the informatics technology which is developed by technology company, virtual world created new reality against the real world which means parallel life. There is no matter such as space, time, distance etc because in this new era virtual life and real life mixed each other. As a result of the growing importance of knowledge and informatics revolution, many areas has been changed. Intense use of technology has created a technological addiction. The new society created by the IT revolution and the new members of this society became the digital natives. Techno-culture domanited this new society and this culture created a new consumption mentality. The effects of the informatics revolution not limited only to these areas but also affected economy and business processes. When information became an object to be bought and sold, electronic commerce and virtual business models appeared and developed this new information phenomenon. Information gained more importance with the revolution of informatics, but it led to an increase of a digital divide between world communities and also it contributed that classical colonialism moved to the electronic field. Keywords: Information Technology, Information Revolution, Virtual Reality, New Understanding Reality