Epizyotomi uygulanan kadınlarda taburculuk sonrası sosyal medya araçları ile yapılan eğitim ve danışmanlığın değerlendirilmesi Sİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Tuğba Öz

Supervisor: ZÜBEYDE EKŞİ GÜLOĞLU

Abstract:

Epizyotomi Uygulanan Kadınlarda Taburculuk Sonrası Sosyal Medya Araçları ile Yapılan Eğitim ve Danışmanlığın Değerlendirilmesi Amaç: Epizyotomi uygulanan kadınlara, taburculuk sonrası sosyal medya araçları ile yapılan eğitim ve danışmanlığın, yara iyileşmesi, ağrı durumu ve epizyotomi bakım ve uygulamalarına etkilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Çalışma, deneysel olarak, İstanbul ilindeki bir kamu hastanesinde epizyotomili vajinal doğum yapan, 60 kadınla (30 deney, 30 kontrol) gerçekleştirildi. Veriler; Tanımlayıcı Bilgi Formu, REEDA (Epizyotomi Bölgesi Değerlendirme Skoru), VAS (Visual Analog Skala) ve Epizyotomi Bakımına ve Yaşanan Sorunlara Yönelik Tanılama Formu ile toplandı. Deney gurubuna; DS 3., 5., 7. ve 14. günlerde sosyal medya üzerinden görüntülü arama yapılarak, eğitim ve danışmanlık verilirken, kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmeden sonuçlar değerlendirildi. Verilerin analizinde SPSS programı kullanıldı. Bulgular: Deney ve kontrol grupları arasında demografik ve obstetrik veriler açısından fark saptanmamıştır. Deney grubunun REEDA DS 7.gün puanları (x̄=2,167±0,747) kontrol grubunun REEDA DS 7.gün puanlarından (x̄=3,100±0,923), istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptandı (p=0,000>0,05). Deney grubunun REEDA DS 14.gün puanları (x̄=0,200±0,407), kontrol grubunun REEDA DS 14.gün puanlarından (x̄=1,333±0,844), istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptandı (p=0,000>0,05). Deney grubunun VAS DS 3.gün (x̄=4,733±0,907) ve 5.gün (x̄=3,267±0,691) puanları, kontrol grubunun VAS DS 3.gün (x̄=5,267±0,944) ve 5.gün (x̄=3,933±0,944) puanlarından, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptandı (p=0,003>0,05). Sonuç: Epizyotomi uygulanan kadınlarda taburculuk sonrası, sosyal medya araçları ile eğitim ve danışmanlık yapılan grubun, REEDA puanlarının daha düşük ve ağrı deneyimlerinin anlamlı düzeyde daha az olduğu saptandı. -------------------- Evaluation Of Education And Counseling By Social Media Tools After Discharge in Women With Episiotomy Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of education and counseling with social media tools on wound healing, pain status and episiotomy care and applications. Materials and Methods: The study was carried out experimentally with 60 women (30 experiments, 30 controls) who had vaginal delivery with episiotomy in a public hospital in Istanbul. Data; Descriptive Information Form, REEDA (Episiotomy Region Evaluation Score), VAS (Visual Analogue Scale), Episiotomy Care and Diagnosis for the problems were collected with the Form. To the experimental group; Postpartum On the 3rd, 5th, 7th and 14th days, video calls were made via social media, while training and counseling were provided through the training brochure and the results were evaluated without any training for the control group. SPSS program was used to analyze the data. Results: There was no difference between the experimental and control groups in terms of demographic and obstetric data. The REEDA PN 7th day scores of the experimental group (x̄=2,167±0,747) were found to be lower in the control group than in the REEDA PN 7th day (x̄=3,100±0,923). REEDA PN 14th day scores of the experimental group (x̄=0,200±0,407), and the control group were found to be lower than the REEDA PN 14th day (x̄=1,333±0,844). VAS PN 3rd day(x̄=5,267±0,944) and 5th day (x̄=3,933±0,944) scores of the control group, VAS DS day 3 of the experimental group (x̄=4,733±0,907) and 5th day (x̄=3,267±0,691) scores were higher. Conclusion: In the women who underwent episiotomy, it was found that the REEDA scores were significantly lower and the pain experiences were significantly lower after the discharge from the group with social media tools.