Sanat pazarlaması bağlamında müzecilik ve iletişim stratejileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Oytun Doğan

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Bu projede müzenin yapısı, yapısal olarak oluşan müzenin oluşum aşaması ve yaşadığı evrimsel şema araştırılmaktadır. Bu çalışma ayrıca günümüz yaşantısı içinde yer alan müzenin özelikle 20. yüzyıl ve sonrasındaki toplum yaşamı üzerindeki etkilerini ve müze içerisinde yer alan sanat eserlerinin değişen algılarını modernizm, postmodernizm ve tüketim toplumu ekseninden incelemektedir. Bu çerçevede bu çalışma, değişen bu algılar neticesinde sanatın metalaşma boyutu ve sanatın pazarlanabilirliği ile bu sanat eserlerine sahip olan müzelerin uyguladıkları veya uygulaması gereken iletişim stratejilerini bulmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma sanat pazarlaması bağlamında müzecilik ve iletişim stratejilerini bulmayı hedeflemektedir. Bu araştırma Türkiye’de yer alan özel ve devlet müzeleri örneklerinden hareketle “genel resime” ulaşma çabasıdır. ABSTRACT This project searches the structure of the museum, the structural stages of the museum and the evolutionary schema that the museum has experienced. The study further seeks to analyse the changing perceptions of artworks within the museum that occupies an influential place in daily lives of 20th and following centuries from the axis of modernism, post-modernism and consumption society. Within this framework, the project seeks to find out the communication strategies that are applied or should be applied by the museums which own those artworks as a result of these changing perceptions that are conducive to commodification and marketing of art. Therefore, this study intends to find the strategies of museology and communication within the context of art marketing. This research is an attempt to reach a general framework via the examples of private and state museums in Turkey.