Orta yaş erişkin bayanlarda aerobik antrenmana eklenen kuvvet antrenmanlarının maksimal oksijen tüketimi gelişimine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Sinan Saygı

Consultant: UFUK ALPKAYA

Abstract:

Bu çalışma ile salt aerobik antrenman ve aerobik antrenmanla birlikte kuvvet antrenmanının kombine edilerek yapıldığı bir antrenman programının maksimum oksijen tüketimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma deneysel modelde ön test - son test olarak yapılmıştır. Araştırmada iki deney grubu bulunmaktadır. Araştırma grupları, 35,3 yıl ± 4 yıl yaş ortalamasında 10’arlı iki grup halinde 20 bayan tarafından sürdürülmüştür. Birinci grup aerobik antrenman, ikinci grup aerobik antrenman ve kuvvet antrenmanı yapmıştır. Aerobik ve kuvvet antrenmanı yapan gruba maksimum kuvvet testi olarak indirekt 1RM metodu uygulanmıştır. Gönüllülerin bulunan maksimum kuvvetleri, kuvvet antrenmanı programlarında yapacakları yüklemelerin bulunmasında kullanılmıştır. 12 hafta boyunca haftada 3 gün uygulanan egzersizler öncesinde ilk ölçümler (Balke Tredmill Test), on ikinci haftanın sonunda yapılan son ölçümler (Balke Tredmill Test) ile bu iki farklı antrenman modelinin Maksimum VO2 gelişimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Gruplar arasında anlamlı farklılığın olup olmadığını ölçmek için eş örneklem ‘t‘ testi (paired samples t test) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, salt aerobik antrenman yapan grubun Max VO2 gelişiminde önemli derecede bir artış olmamıştır.(P>0,05) Buna istinaden, Aerobik ve kuvvet antrenmanını birlikte yapan grubun Max VO2 gelişiminde önemli derecede bir artış olduğu belirlenmiştir.(P<0,05) Sonuç olarak araştırmada uygulanan antrenman sistemi ve koşullar içerisinde, aerobik antrenmana eklenen kuvvet antrenmanlarının Max VO2 gelişimi üzerine önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Maksimum oksijen tüketimi, aerobik antrenman, kuvvet antrenmanı. SUMMARY The Effect Of Strength Training That Is Added To Aerobic Training In The Middle-Aged Adult Female Adults For The Maximum Oxygen Consumption. With this study, only aerobic exercise and strength training with aerobic training was done by the combination of a training program examined the impact of maximum oxygen consumption. This survey made model of experimental. Experimental design is the pre-test - the last-test pattern. Reasearch has two experimental groups. Volunteers were divided into two groups, first group aerobic training and second group had done strength and aerobic training. The mean age of the research group is 35,3 (year) ± 4 (year). Each groups containing 10 people, total of 20 women. The group which, performed aerobic and strength training for maximum strength test method was applied to the indirect 1RM. The volunteer's 1RM used to find the groups strength workout loads. 3 days in a week during 12 weeks, before the workouts balke tredmill test and ending of the 12 weeks last evaluation balke tredmill test applied. And examined between two different training models, effects of maksimum oxygen consumption development. Significant differences between groups to assess whether the paired t test was used. As a result we obtained from our research findings, we didn't find significantly increased of maximum oxygen consumption on the group which had done absolute aerobic training.(P>0,05) We found significantly increased of maximum oxygen consumption on the group which had done aerobic and strength training.(P<0,05) As a result of our research, we performed within the training system and conditions; strength training added to aerobic training on the development of the Max VO2 consumption was identified as an important influence. Key Words: Maximum oxygen consumption, aerobic training, strength training