Bedensel engelliler masa tenisi oyuncularının fiziksel-fizyolojik profillerinin fonksiyonel sınıflama ile ilişkilendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Sport Coaching, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: BURÇAK KAYA

Supervisor: HASAN BİROL ÇOTUK

Abstract:

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Oyuncularının Fiziksel-Fizyolojik Profillerinin Fonksiyonel Sınıflama İle İlişkilendirilmesi, Burçak Kaya Bedensel engelli masa tenisi sporcularının klaslarının belirlenmesinde fonksiyonel sınıflandırmalar yapılmakta, sporcuların fizyolojik değerleri göz önüne alınmamaktadır. Ancak bedensel engelli sporcularda performansın ortaya konulmasında fonksiyonel sınıflandırmanın yanı sıra fiziksel ve fizyolojik değerlerde önemlidir. Bu çalışma ile bedensel engelliler masa tenisi milli takım oyuncularının fonksiyonel sınıflamanın yanı sıra fiziksel-fizyolojik profillerini belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubu oluşturan farklı klaslardaki 18 bedensel engelli sporcunun (13–45 yaş) fizyolojik ve fiziksel performanslarının değerlendirmesi amacıyla; kalp atım hızı, aerobik dayanıklılık (masa tenisine özgü Crift Protokolü), kan laktat değeri, vücut ısısı ve antropometrik ölçümleri yapılarak fonksiyonel sınıflama ile ilişkilendirilmiştir. Performans izleme testlerinin bir bölümü de antrenman ortamında, sporcuların antrenmanlı olduğu ve turnuvaların devam ettiği sezon içi dönemde gerçekleştirilmiştir. Sporcuların Crift Protokolün’de uygulanan dakikadaki 48’lik, 56’lık, 65’lik ve 72’lik top atım sıklığındaki performanslarındaki ön test-son test ölçümleri sonucunda, laktat değerlerinin istatistiksel açıdan anlamlı olacak şekilde artarken (p<0,05), pençe kuvveti değerleri azalmıştır (p<0,05). 48’lik top atım sıklığındaki performanslarındaki kalp atım hızı ortalamaları incelendiğinde, oynadığı klasa göre grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Araştırmaya katılan sporcuların en iyi reaksiyon zamanı performanslarındaki ortalamaları incelendiğinde, oynadığı klasa göre grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; bedensel engelin derecesi performansa yansımaktadır. Bedensel engeli daha ağır olan sporcuların, bedensel engeli daha hafif olan sporculara göre, fiziksel ve fizyolojik performanslarının daha kötü olduğu görülmektedir. Ayaktaki grupta en ağır engele sahip olan 6. klas sporcuların performans değerleri oldukça düşüktür. Öte yandan, engel durumu ayırt etmeksizin tüm sporcular, Crift Protokolünün atım hızlarından, normal masa tenisi rallisi hızında olana uyum göstermişlerdir. Crift protokolüne göre performans değerlerinin linear bir şekilde artması ya da azalması gerekirken, bedensel engelli masa tenisi sporcularında performans değerlerinin değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Öte yandan, bazı sporcular protokolün hız düzeylerinden en az birinde uzun süreli performans göstermişlerdir. Tüm bedensel engelli masa tenisi sporcularının, tükenme süresinin belirlenmesinde Crift Protokolü’nün yetersiz olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Bedensel Engelliler, Crift Protokolü, Performans, Fonksiyonel Sınıflama, Masa Tenisi. The Association of Physical-Physiological Profiles of Physically Disabled Table Tennis Players with Functional Classification, Burçak Kaya In determining the classes of physically disabled table tennis athletes, functional classifications are made but the physiological values of the athletes are not taken into consideration. However, in addition to functional classification, physical and physiological values are also important in putting forth the performance of disabled athletes. In this study we aim to determine the functional classification of the national table tennis team players with physical disabilities as well as their physical and physiological profiles. To assess the physiological and physical performances of differently classed 18 physically disabled athletes (between the ages of 13 and 45) making up the research group, heart rate, aerobic endurance (the Crift Protocol specific to table tennis), the value of blood lactate, body temperature, and anthropometric measurements have been taken and associated with functional classification. Part of the performance monitoring tests has taken place in the training environment, when athletes were still training and when the tournaments were still going on during the season. While lactate levels increased significantly in statistical terms (p <0.05) as a result of pre-post test measurements in the 48, 56, 65 and 72 balls per minute performances carried out in athletes in accordance with the Crift Protocol, paw force values decreased (p <0.05). When the mean heart rate was examined at the 48 balls per minute performances, the difference between group means according to the Admission to Class has been found to be statistically significant (p <0.05). When the best reaction time performance means of athletes participating in the research were analyzed, the difference between group means according to the Admission to Class has been found to be statistically significant (p <0.05). As a result, the degree of physical disability is reflected in the performance. It has been observed that the physical and physiological performance of athletes with more severe physical disability is worse than that of athletes with less severe physical disability. The performance values of 6th class athletes, who have the most serious disability in the standing group, are very low. On the other hand, of the Crift Protocol pulse rates, all athletes regardless of their disability conditions have shown adaptation to the one at the speed of table tennis rally. Although the performance values should have increased or decreased linearly according to the Crift protocol, the performance values of disabled table tennis athletes vary. On the other hand, some athletes, in at least one speed level of the protocol, have shown long-term performances. The Crift protocol is thought to be inadequate in determining the exhaustion time of all the physically disabled table tennis athletes. Key Words: Physically Disabled, Crift Protocol, Performance, Functional Classification, Table Tennis.