Multi-item inventory ordering model from a single source


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: English

Student: NÜZHET EZER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Serol Bulkan

Co-Supervisor: Bahar Sennaroğlu

Abstract:

TEK KAYNAKTAN BİRDEN FAZLA ÜRÜN SİPARİŞ MODELİ Bu tez birden fazla kaynak kısıtlaması var iken toplam envanter maliyetini en aza indirmek amacıyla birlikte birden fazla ürün envanter sipariş süreci problemini anlatmaktadır. Ekonomik Sipariş Miktarı modeli envanter sipariş süreci için iyi bir yaklaşım olsa da, bu yaklaşım sipariş edilmek için bir ürünün olduğunu ve kaynak kısıtlaması olmadığını varsaydığı için en uygun sipariş miktarını vermeyebilir. Bu varsayımlar, bu koşullar altında gerçekçi çözümlerin oluşmasını sağlamayacaktır. Sabit Olmayan Sipariş Modeli, bağımsız çevrim sipariş modeli ve Ekonomik Sipariş Miktarı modelinin birleşimidir. Bu model Ekonomik Sipariş Miktarı modelini dikkate almakta, ama kaynak kısıtlamalarını da bozmadan bağımsız çevrim sipariş modelini de kullanmaktadır. Kaynak kısıtlaması ile birlikte Ekonomik Sipariş Miktarı modeli ve bağımsız çevrim sipariş modelinin en az sipariş miktarını, en uygun sipariş miktarı olarak atamaktadır. Bu noktada, bu model Ekonomik Sipariş Miktarı modeli ve bağımsız çevrim sipariş modelinin birleşimi olarak tanımlanabilir. Bu tezde, tek kaynaktan sipariş için üç ürün alınmakta ve tanımlanan algoritmaya göre en uygun sipariş miktarları bulunmaktadır. Algoritmadan bulunan toplam envanter maliyeti sabit çevrim yaklaşımıyla bulunan maliyetle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar sunulmuş ve değerlendirilmiştir. ABSTRACT MULTI-ITEM INVENTORY ORDERING MODEL FROM A SINGLE SOURCE This thesis expresses the problem of multi-item inventory ordering process when there are multiple resource constraints with the objective of minimizing the total inventory cost. Although Economic Order Quantity (EOQ) model is a good approach for inventory ordering process, it might not give the optimum order quantity, since this approach assumes that there is a single item to be ordered and that there are no resource constraints. These assumptions will not make realistic solutions occur under these conditions. Non-Stationary Ordering Model is the combination of independent cycle ordering model and EOQ model. This model takes the EOQ model into consideration, but also uses independent cycle ordering model while not violating the resource constraints. The least order quantity of EOQ and independent cycle with resource constraint is appointed as the optimum order quantity. At that point, this model can be defined as the combination of EOQ and independent cycle model. In this thesis, three items to be ordered from a single source were taken and the optimum order quantities were found according to the defined algorithm. Total inventory cost found from algorithm was compared with the cost found from fixed cycle approach. Results were presented and evaluated.