Türk Sineması akımları bağlamında Osmanlı temasının sunuluş biçimi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: Fatih İnce

Consultant: HALDUN NARMANLIOĞLU

Abstract:

Bu çalışmanın temel konusunu Cumhuriyet dönemi Türk sinemasındaki tarihi filmlerde işlenen Osmanlı teması oluşturmaktadır. Çalışmaya dayanak olması açısından öncelikle dünya sineması tarihi paralelinde Türk sinemasının doğuşu, gelişimi, tarihsel devirleri, sinemamıza yön veren yönetmenlerin geliştirdiği çeşitli akımlar incelenmiştir.   Çalışmanın temel amacı ise Türk sineması akımları özelinde Osmanlı imajının araştırılmasıdır. Bu amaçla Türk sinemasında ortaya çıkan akım ve dönemlere dair çeşitli film ve yönetmenler incelenmiştir. Buna göre Halit Refiğ ve Ulusal Sinema, Metin Erksan ve Türk Sinemasında Yeni Gerçekçilik, Mustafa Altıoklar ve 90’lar sonrası Türk sineması ile Yücel Çakmaklı ve Milli Sinema inceleme alanı olarak seçilmiştir.  Söz konusu yönetmenlerin sinema anlayışları paralelinde incelenen dört ayrı tarihi film üzerinden sinema seyircisine sunulan Osmanlı imajının genel çerçevesinin belirlenmesine çalışılmıştır. Çalışmaya göre yalnız Yücel Çakmaklı ile temsil edilen Milli Sinema içerisinde belirgin olarak Osmanlı imajının olumlu olduğu, diğer akım ve dönemlerde ise negatif bir imajın filmlerin dokusuna işlediği görülmüştür.  ABSTRACT The main issue emphasized in this study is the Ottoman theme represented in the Turkish cinema during the republic period. To establish the research firmly, different currents which were developed by leading directors and the birth of Turkish cinema, its evolution and historical terms were examined parallel to the history of world cinema. The main purpose of this study is to investigate the Ottoman image in the light of Turkish cinema currents. For this purpose, selected films and directors leading the Turkish cinema currents and periods were analyzed. Accordingly Halit Refiğ and national cinema, Metin Erksan and new realism, Mustafa Altıoklar and Turkish cinema after 90’s, Yücel Çakmaklı and National cinema were selected as a research field. The framing of Ottoman image presented via four historical films which were selected according to aforementioned directors’ cinema approaches, were tried to be determined. According to analysis, it has been evident that only the national cinema represented by Yücel Çakmaklı has a positive Ottoman image rather then negative image presented in other cinema currents and periods.