Davranışsal Ekonomi Alanında Yayınlanan Uluslararası Makalelerin İçerik Analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Econometrics, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: RAHŞAN İPEK ÇAVUŞOĞLU

Supervisor: İlknur Esen Yıldırım

Abstract:

Davranışsal iktisat, bireylerin bilişsel yetenekleri ve kısıtlayıcıları ışığında davranışlarını değerlendiren, geleneksel iktisadi yaklaşımları sorgulayan disiplinlerarası bir alandır. Geleneksel iktisadi yaklaşımların ekonomik olayları öngörmede yetersiz kalması, karar süreçlerinde irrasyonel davranışların gözlenmesi ve bilişsel sapmaların dayandığı temellerin sorgulanması, homo economicus kavramını tartışmaya açmıştır. Bu çalışmanın motivasyonu, çeşitli disiplinlerin desteği ve deneysel metotlarla, geleneksel iktisadi görüşler yeniden değerlendirilerek, finansal krizlerin önlenmesinden kamu politikalarının düzenlenmesine kadar pek çok alanda etkin katkı sunabilecek yeni iktisadi yaklaşımlar ortaya konabileceğine duyulan inançtır. Bu çalışmada, davranışsal iktisadın disiplinlerarası konumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 1971-2018 yılları için Scopus veri tabanından ulaşılan ekonomi, ekonometri, finans alanında yayınlanan uluslararası davranışsal iktisat makaleleri İçerik Analizi yöntemi ile incelenerek davranışsal iktisadın etkileşim halinde olduğu sosyal ve temel bilimler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda, davranışsal iktisat literatüründe görülen, aslen psikoloji ve nörobilim gibi farklı disiplinlerin literatüründen ödünç alınan kavramların saptanması ve sözkonusu kavramların kronolojik kullanım sıklığının belirlenmesi hedeflenmiştir. Ele alınan davranışsal iktisat makaleleri incelendiğinde, mutluluk ekonomisi, deneysel iktisat, nöroiktisat olmak üzere üç başlık altında kategorize edilmesi uygun bulunmuştur. Mutluluk ekonomisine ilişkin ayırtedici kavramların genellikle 2000'li yıllarda kullanılmaya başlandığı ve özellikle 2014'ten sonra önemli bir artış gösterdiği tespit edilmiştir. Deneysel iktisat ve nöroiktisat kavramlarının ise 2000'li yıllarda artış gösterdiği ancak bu başlıklara ait ayırtedici kavramların mutluluk ekonomisi başlığındaki ayırtedici kavramlara göre çok daha uzun zamandır kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır. Davranışsal iktisadın disiplinlerarası bir alan olması nedeniyle, tez çalışması kapsamında bu alanda yayın yapan yazarlar ve ülkeler arasındaki bağlantılar ve işbirlikleri bibliyometrik olarak incelenerek, ortak çalışma ağları tespit edilmiş ve zamana bağlı olarak trend incelemesi yapılmıştır. -------------------- Behavioral economics is an interdisciplinary field that evaluates individuals' behavior in the light of cognitive abilities and constraints by questioning traditional economic approaches. The insufficiency of traditional economic approaches in predicting economic events, the observation of irrational behaviors in decision-making processes and the questioning of the foundations on which cognitive deviations are based have led to the discussion of the concept of homo economicus. The motivation of this study is the belief that new economic approaches can contribute effectively in many areas ranging from the prevention of financial crises to the regulation of public policies by re-evaluating with the support of various disciplines and experimental methods. In this study, it is aimed to determine the interdisciplinary position of behavioral economics. For this purpose, international behavioral economics articles published in the Scopus database for the years 1971-2018 were analyzed with the Content Analysis method to find out the social and basic sciences in which behavioral economics interact. In this context, it is aimed to determine the concepts borrowed from the literature of different disciplines such as psychology and neuroscience and to determine the frequency of chronological usage of these concepts. When the behavioral economics articles were examined, it was found appropriate to be categorized under three headings as happiness economics, experimental economics and neuro-economics. It has been found that discriminatory concepts related to happiness economics generally started to be used in the 2000s and increased significantly especially after 2014. It was understood that the concepts of experimental economics and neuro-economics increased in the 2000s, but the discriminatory concepts of these titles were used for a much longer time than the discriminatory concepts in the title of happiness economics. Since behavioral economics is an interdisciplinary field, the connections and collaborations between the authors and countries published in this field are examined by bibliometry, joint working networks are determined and trend analysis is conducted according to time.