2000'li yılların değişen yaşam biçimlerinin konut iç mekanlarına yansımasının incelenmesi, İstanbul örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Interior Design, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: YASEMİN TUZLU EROL

Consultant: ELİF AYŞE DORA ERDİLEK

Abstract:

2000'Lİ YILLARIN DEĞİŞEN YAŞAM BİÇİMLERİNİN KONUT İÇ MEKANLARINA YANSIMASININ İNCELENMESİ, İSTANBUL ÖRNEĞİ Avrupa'da XVIII. ve XIX. yüzyıllarda başlayan ve bütün dünyaya yayılan Sanayi Devrimi ile gelişen teknoloji; yeni malzemeleri farklı üretim yöntemleri ile kullanmayı olanaklı kılmıştır. Üretim yöntemlerindeki değişim ile ürünler dirençli, seri, hızlı, konforlu ve ekonomik olarak üretilmektedir. Böylece günümüzde şehir siluetinin üzerinde ve heykelsi formlarda yapılar tasarlanabilmektedir. Değişen yaşama biçimlerinin İstanbul’daki güncel durumu “fiziksel” ve “toplumsal” alt başlıkları ile incelenmiştir. Konutlar genel olarak, ayrık (müstakil) (gecekondu-baraka-kulübe, kırsal-köy bağ evleri ve bunların dışındaki çeşitli iskan birimleri) ve çok katlı konutlar (apartmanlar-siteler, toplu konutlar, rezidanslar-yeni yaşam alanları) olmak üzere iki bölümde tanımlanmıştır. Konut tipleri incelenirken çalışma kapsamında örneklenecek olan grup, gelir düzeyine göre belirlenmiştir. Örneklerde bireylerin konut iç mekanlarını kullanma biçimleri ortak (konutta yaşayan bireylerin birkaçının birlikte kullandığı genel alanlar) ve bireye özel kullanım alanları olmak üzere iki grupta düzenlenmiştir. Çalışmada ele alınan İstanbul şehrinde, aynı dönem içinde çok farklı kültür, örf, gelenek ve farklı gelir düzeylerine sahip aileler yaşamaktadır. Kırsal kesimlerden kentlere gelenler, kendi alıştıkları yaşam biçimlerine uygun konutları daha çok kentin dış kenarlarında bulmaktadırlar. Çalışmada, İstanbul şehir kimliğindeki orta ve üst gelir seviyesine sahip bireylerin güncel konutlardan alınan iç mekan tasarım ve düzenleme örnekleri şehrin “güncel” yaşantısına dair prototip örneklerdir. Şehirde sayıları artmakta olan yeni konut tiplerinin iç mekan yerleşim örnekleriyle yaşam biçimlerinin tanımlaması yapılmıştır. Teknolojinin olanaklarının büyüyen şehirlerdeki kurgulara faydalı olacak biçimde kullanılabilmesi için var olanın doğru tanımlanması gerekmektedir, bu sayede pek çok yaşam zorluklarının düzeleceği düşünülmektedir. ABSTRACT THE EFFECTS OF 2000’S CHANGING LIFE STYLES TO THE INTERIOR SPACES OF HOUSES; İSTANBUL SAMPLE As the technology development accelerates after the industrial revolution which started in Europe in XVIII. and XIX. centuries, new materials and new manufacturing processes have come up. With the changes in the materials and processes, the production have become resistant, fast, comfy, and economic. As a result, the demand for hand-workmanship has decreased. Changing life styles in today’s Istanbul have been examined in two subtitles: “physical environment” and “society”. In this research, the housing in Istanbul examined in two sections: Separate (detached) houses (Slum-shack-shed, rural-country houses and various settlements other than these); Multistory housing (apartments-building complexes, residences-new living spaces). The house types are reviewed by taking into consideration of income groups. The interior spaces in the samples are explained in two groups: shared areas (where all the individuals living in a house use together or separately) and private spaces. In this paper, the design and planning of contemporary house samples which belongs to middle and high income groups are the prototypes of “contemporary” life styles of the city. The increasing new house types ssamples defines changing life styles in the city. To get the best benefit from technological opportunities for the space plannings in developing cities; it is very important to define the existing situation properly. By this means, problems of the lifes and cities could be solved.