Kamu personeli eğitimi ve gelişimi Marmara Üniversitesi personeli üzerine bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Daniyal Çakıral

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Çağımızda yaşanan sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve özellikle teknolojik alanlardaki değişim ve gelişmeler; bireyi ve sosyal yapıyı büyük ölçüde etkilemektedir. Örgütler de bu değişimlerden ve gelişmelerden etkilenmekte ve sektörlerinde rekabeti artırmaktadır. Bu bağlamda gerek kamu gerekse özel sektörde örgütlerin yaşanan gelişmelere ve çevreye uyum sağlayabilmesi ve de daha etkin olup başarılı olabilmeleri için, sahip oldukları insan kaynağını önemsemek ve eğitmek zorundalar. Kurumlar eğitim ve geliştirme programlarıyla çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmekte; verilen hizmet içi eğitimle çalışanların motivasyonunu, iş tatminini, örgüte bağlılığını, kariyer çalışmasını vs. arttırmaktadır. Kamu sektöründe faaliyet gösteren örgütler içinde en önemli değerlerden biri de sahip oldukları entelektüel sermayedir. Kurumlar için entelektüel sermaye olarak adlandırılan yetiştirilmiş personel uzun süreçler sonucunda elde edilmektedir. Daha iyi ürün ve hizmet verebilmeleri ve de piyasalarında daha iyi rekabet edebilmeleri için sahip oldukları personeli günün koşullarına göre en iyi şekilde eğitmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Planlanan hizmet içi eğitimin amacına ulaşılabilmesi için eğitimi bir bütün olarak ele almalı ve bu sürecin sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma da hizmet içi eğitim kavramı, eğitimin amacı, önemi, yararı, işlevi ve ilkeleri, vb. eğitim literatür taraması yapılarak; eğitimin niteliği, eğitim ihtiyacı, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması, eğitim yöntemleri ve eğitimin değerlendirilmesi aşamaları açıklanmaya çalışılmış, daha sonra Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında özellikle Yükseköğretim Kurumunda hizmet içi eğitimin yasal dayanakları ile uygulanması açıklanmıştır. En son bölümde ise bu konu ile ilgili olarak Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığınca yapılan eğitim programı incelenmiş ve anket çalışmasına yer verilmiş olup sonuç ve öneriler sunulmuştur. ABSTRACT The change and the developments that are lived in the social, political, economic, cultural and especially technological fields at our age affect the individual and the social structure substantially. The organizations are also affected from these changes and developments and increase the competition in their sectors. In this case, the organizations must train and pay attention to the human resources they have in order to adapt to the developments and the environment and also to be more effective and successful. With the education and development programs, the foundations improve the skills, information and behaviours of their staff and inservice training, they increase the motivation, job satisfaction, loyalty to the organization and career works. Among the foundations that are active in the public sector, one of the most important value is intellectual capital. For the foundations, the staff trained named intellectual capital, are gained at the end of long periods. In order to compete best in their market and to give better product and service, the foundations have to train and develop their staff they have in the best way according to the living conditions. To reach the aim of the inservice trainning, the training must be handled as a whole and this process must be systematically performed. In this study the concept, goal, importance, benefit, function, principle of inservice trainning being done literally; the quality, need, arrangement and the practice of the training programs, methods of training and evaluation stages of education are tried to be explained and then with its legal supports, the performance of training program in the Turkish public institutions and foundations, especially in the YÖK (High Learning Institution) is tried to be explained. In the last part, related with the subject, the trainning program by the Marmara University directorate of personel department was analysed and a questionairre being done, the results and the suggestions are presented.