Türkiye ve Avrupa Birliğinde katma değer vergisinin uyumlaştırılması ve vergi rekabeti açısından genel bir değerlendirme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGÜR KIZILTOPRAK

Consultant: JALE ÇOKGEZEN

Abstract:

Altı ülke ile başlayan ve günümüzde yirmisekiz ülkeyi içine alan Avrupa Birliğ’nin amacı, ortak siyasi ve ekonomik bir bütünleşme sağlamaktır. AB’ye üye ülkelerde uygulanan vergi sistemlerinin uyumlaştırılması konusu da bu bütünleşmenin bir gereğini oluşturmaktadır. Öyle ki üye ülkeler arasında ortaya çıkabilecek bir haksız rekabetin önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Üye ülkelerin KDV uygulamalarında genel olarak pek fark yoktur. Ancak detaya inildiğinde bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. AB’ye tam üyelik başvurusu yapmış olan Türkiye açısından da vergi uygulamaları, üye ülkelerin Türkiye karşısında maruz kalabilecekleri haksız rekabet açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle Türkiye’de özellikle dolaylı vergiler konusunda yapılan çalışmalar sonucunda Türk KDV sistemi, AB vergi müktesebatıyla kısmen uyumlu hale gelmiştir. Haksız Vergi rekabetinin önlemesi için Türkiye KDV Sistemindeki süper indirilmiş KDV oranları ile geniş kapsamlı KDV istisnalarının AB KDV müktesebatıyla uyumlaştırılması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği Katma Değer Vergisi Sistemi, Türkiye Katma Değer Vergisi Sistemi, Vergi Uyumlaştırması, Haksız Vergi Rekabeti, İndirilmiş Oran, Vergi İstisnası. ABSTRACT European Union which started with six countries and now includes twenty eight countries is to make the political and economic integration possible. The issue of the harmonization of taxation system applied in the member countries of EU constitutes a must for this integration. Therefore it is very important to prevent unfair competition which can occur among member countries. There is no difference between the value-added tax practices of member countries, but when we get further details, several differences come into existence. To Turkey, which applied to EU for full membership, tax practices bear importance for unfair competition that member countries can face toward Turkey. Therefore, as a result of the studies done especially on indirect taxes, Turkish Tax System has been harmonized with the European legislation in part. To avoid unfair tax competition betwen european union and Turkey; super reduced rates and wide range of exceptions of Turkish value added tax system need to be harmonized. Keywords: European Union Value Added Tax System, Turkish Value Added Tax System, Tax Harmonization, Unfair Tax Competition, Reduced Rate, Exception.