Bel ağrısı sorunlarında lomber bölge egzersizlerinin eklem hareket açıklığı ve ağrı durumuna etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKER MURAT DÖNMEZ

Consultant: UFUK ALPKAYA

Abstract:

: Bu çalışma ile bel ağrıları çeken insanların egzersiz ile tedavi ve rehabilitelerinin mümkünlüğünü araştırmak amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda egzersiz ile birlikte, bireylerde hareket kabiliyetinde belirgin bir düzeyde atış ile birlikte ağrı olgusunun azalacağı, yaşam kalitesinin ve sağlıklılık hallerinin artacağı savunulmaktadır. Çalışmada bel ağrısı şikayetinde bulunan 30 denek rastgele seçilerek 3 gruba ayrıldı; Lomber bölge kuvvetlendirme egzersizleri, Pilates ve kontrol gurubunda bulunan bireylere 9 hafta boyunca haftada 3 gün 40 dk. İle başlanıp 50 dk. ile son bulan zaman dilimlerinde egzersizler yaptırıldı. Denekler; Korku-Sakınım Davranışları Formu “Fear-Avoıdancebelıefs” (Fabq) Fabq- Fiziksel Aktivite ve Korku-Sakınım Davranışları Formu “Fear-Avoıdancebelıefs” (Fabq) Fabq- İş Yaşamı, Oswestry Skalası, Visuel Analog Skala (Vas), El-Parmak-Zemin Mesafesi (EPZ) ve Kalça Ekstansiyon (KE) ölçümleri yapılarak değerlendilirdi. Grupların başlangıç değerleri “ANOVA” ile; tedavi öncesi ve sonrası sonuçları “Paired Samples t-test” ile; parametrelerde meydana gelen farklar da “Mann Whitney U-test” ile karşılaştırıldı. Bu çalışma sonuçlarına göre Pilates’ e dayalı met egzersizleri, dinamik lomber stabilizasyon egzersizleri kapsamında uygulanan egzersizlerle karşılaştırıldığında, lomber mobiliteye ve psikolojik duruma olumlu etkiler sağlayabilecek, kronik bel ağrılı hastaların rehabilitatif tedavisinde etkili, alternatif bir yöntem olarak görünmektedir. Anahtar Sözcükler: Kronik bel ağrısı, Pilates, Lomber bölge kuvvetlendirme SUMMARY: The Effect Of Lombar Region Exercises To Diarthrosis Motion Angle And Pain On Lumbar Back Pain Problems. With this study the people who have low back pain with this exercise is to investigate the possibility of treatment and rehabilitations. As a result, in conjunction with exercise, incapable of movement in individuals with a clear shot with the pain level will decrease the phenomenon, and the Healthy states will increase the quality of life is defended. 30 subjects in the study of low back pain complains randomly divided into 3 groups; Pilates exercises to strengthen the lumbar region of the control group and the individuals in the 40–50 minutes 3 days a week for 9 weeks. exercises, which ended with time frames built. Subjects: "Fear-Avoıdancebelıefs" (Fabq) Fabq-Physical Activity and Fear-Conservation Behavior Form "Fear-Avoıdancebelıefs" (Fabq) Fabq-Business Life, Oswestry Scale, Visual Analogue Scale (VAS), Hand-Finger-Floor Distance (EPZs) and hip extension measurements. Initial values of the groups' ANOVA with the treatment results before and after the "Paired Samples t-test "; parameters Differences in the "Mann-Whitney U-test " were compared. Pilates-based exercises are met according to the results of this study, compared to exercise performed under dynamic lumbar stabilization exercises, lumbar mobility, and provide positive effects on psychological state, rehabilitative effective in the treatment of patients with chronic low back pain, seems to be an alternative method. Key Words: Chronic low back pain, Pilates, Strengthening the lumbar region