Kürek sporunda ekip performansına bireysel katkının araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Sport Coaching, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: NURİ TOPSAKAL

Supervisor: HASAN BİROL ÇOTUK

Abstract:

1. Çalışmamızın amacı kürek sporunda ekibi oluşturan sporcuların ekibin performansına ne ölçüde bireysel katkıda bulunduklarını araştırmaktı. Çalışmamızı iki adet dört çifte (4x) ekibiyle gerçekleştirdik. Çalışmamız karada ve suda olmak üzere iki aşamalı olarak planlandı. Kara testleri iki bölümden oluşmaktadır. Sporcuların fiziksel performanslarını ölçmek için 2000m kürek ergometresi testi, fizyolojik kapasitelerini değerlendirmek için kademeli kürek ergometresi testi uygulanmıştır. 2000m kürek ergometresi testinde sporcuların bitiriş süreleri ve her kürekte ürettikleri güç RowPro® yazılımı ile sürekli kaydedildi. Kademeli kürek ergometresi testi süresince sporcuların kalp atım sayıları, oksijen alımları ve karbon dioksit atımları sürekli kayıt edildi (Zan® Ergospirometre). MaxVO2 ve Anaerobik Eşik değerleri Zan® yazılımı ve Wasserman® diyagramlarıyla belirlenmiştir. Su testleri dört çifte teknesi üzerinde tempo artırmalı kademeli test ve 2000m yarış testi olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilmiştir. Su testlerinde sporcuların sağ ve sol küreklerde ürettikleri kuvvet, küreklerin suda taradığı açılar, tekne hızı ve ivmelenmesi (2 eksende) ile sporcuların kalp atım sayıları kaydedilmiştir. RowX-outdoor® veri kayıt cihazı ile elde edilen veriler Weba Expert® ve Dataplore® yazılımı ile değerlendirilmiştir. Ergometre bulguları ile yapılan korelasyon analizinde bitiriş süresi ile güç (p<0,01) ve tempo verimliliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Tempo ile güç arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05). Ergometrede ekiplerin baştaki ve sondaki sprint bölümleri haricinde bireysel katkılardaki varyasyon %1 düzeylerinde sabittir. Ortalama tekne hızı ile toplam güç, sürüş zamanı gücü, kuvvet, tempo verimliliği, toplam tarama açısı, efektif açı, tepe kuvvet tarama açısı ve tepe kuvvet açısı ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). Sporcuların 2000m su testinde ürettikleri kuvvet ve güç miktarlarının test süresince farklılık gösterdiği, kuvvet eğrilerinin bireysel sporcu için sabit kaldığı ancak sporcular arasında niceliksel ve niteliksel farklar bulunduğu, ayrıca tüm parametrelerde sol ve sağ kürek farklarının bulunduğu görülmüştür. Bu bulgular deneyimli, uyumlu ve fiziksel/fizyolojik özellikleri yakın sporculardan oluşan dört çifte (4x) ekibinde performans çıktısına (tekne hızı) bireysel katkının eşit olmadığını göstermektedir. 2. SUMMARY INVESTIGATION OF THE INDIVIDUAL CONTRIBUTION TO CREW PERFORMANCE IN ROWING The purpose of the study was to investigate the individual contribution of each rower to team performance in a quad scull boat. Two quad scull teams were involved in the study. The design of the study employed two stages on land and water. On land, two ergometer tests were performed. The 2000m ergometer test measured the performance of the rowers while a staged rowing ergometer test yielded the physiological capacity parameters. The 2000m ergometer test finish time and power per stroke were recorded continuously by RowPro® software. In the staged rowing ergometer test heart rate, oxygen uptake and carbon dioxide output were recorded by the Zan® Ergospirometer. Max-VO2 and anaerobic threshold were determined by Zan® software and Wasserman® plots. On the water, a staged test with increasing stroke rate and a 2000m race test were performed. In these tests, the force generated by left and right oars, stroke arc, boat velocity, boat acceleration (two axes), and heart rate were continuously recorded by the RowX-outdoor® system and analyzed by Weba Expert® and Dataplore® software. On the ergometre, finish time was significantly correlated with power (p<0,01) and efficiency of stroke rate (p<0,05). With exception of the first and final sprint period, the variation of the individual contribution was fixed at 1 %. The mean boat velocity significantly correlated with power, drive time power, force, efficiency of stroke rate, stroke arc, effective arc, angle to force peak and angle at force peak (p<0,05). In the 2000m on water test power and force production varied instantaneously. Individual force curves remained stable, but were different between rowers. For all parameters left-right differences were observed. These results show that rowers forming a experienced, harmonious and physically/physiologically homogenous quad scull team, vary in their individual contribution to performance output (boat velocity).