Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda kadın ve şiddet


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGE TUÇE GÖKALP

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

Çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şiddet kavramı ile neyin kastedildiğinin anlaşılması için tanımlama yapılmış, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasasında yer alan şiddet türleri açıklanmış, şiddete yol açan sebepler ve şiddetin kadın üzerindeki etkilerine değinilmiştir. İkinci Bölümde ise, kadını koruyan Uluslararası düzenlemelere iç hukukumuzu etkiledikleri ölçüde yer verilmiş, kadına şiddeti, cinsiyet ayrımcılığını önleme yönünde ulusal mevzuatımızda gerçekleştirilen tüm düzenlemeler çalışmamızda kaleme alınmıştır. Üçüncü bölümde şiddet ile karşı karşıya kalan kadının yararlanacağı koruma kalkanını oluşturan tedbirler ayrıntılı olarak ve gerek Yargıtay gerek yerel mahkeme kararları ile izah edilmeye çalışılmış, dördüncü ve son bölümde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasasının Usule ilişkin hükümleri anlatılmış, yeni bir kavram olan ve kadınlara olumlu imkanlar sunan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri hakkında detaylı ve uygulamaya dönük bilgiler kaleme alınmıştır. Şiddetle karşılaşan kadının başvuracağı mekanizmalarda kullanacağı dilekçe örneklerine de EK başlığı altında yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler : Kadın- Aile- Şiddet ABSTRACT Our study consists of four main sections. In the first part made definition to be understood that we mean what with the concept of violence, 6284 No. Family Protection and Prevention of Violence Against Women explained Located forms of violence in the Act, has been referred to the impact on the causes and women's violence leads to violence. In the second section, which protects women given international regulations insofar as they affect our domestic law, violence against women, the all edits performed in our national legislation for prevention of gender discrimination has been written in our study. The third chapter forms the protective shield that will benefit Faced women against violence measures in detail and need should the Supreme Court has tried to explain the local court decisions, the Fourth and last section 6284 numbered Protection of the Family and procedural provisions of the Prevention of Violence Against Women Act has been described, is a new concept and providing positive opportunities for women and Violence Prevention has been detailed and draw up practice-oriented information about Monitoring Centers. Examples of the application will use the mechanism to apply the violence faced by women are given under the title Annex. Keywords :Woman – Family- Violence