Sosyal Medya Reklamlarının Tüketici Satın Alma Kararı Üzerindeki Yansımaları ve Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Fatma Güvendir

Supervisor: Betül Özkaya

Abstract:

Günümüzde iletişim ve bilişim teknolojileri büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişmeler kişilerin gündelik hayatlarında İnternet kullanım oranını ve sosyal ağlarda geçirdiği süreyi de etkilemektedir. Sosyal medya; kullanıcıların kendilerini diğer kullanıcılara ifade etmek ve onlarla iletişimde kalmak için kullanılan yegâne sanal mecradır. Buna ek olarak sosyal medya platformları son yıllarda pazarlama ve reklam faaliyetlerinin en yoğun kullanıldığı alanlardan birini oluşturmaktadır. Bu durum ise tüketici davranışlarının yeni bir başlık altında incelenmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Bu noktadan hareket edilerek hazırlanan çalışmada, sosyal medya reklamlarının tüketici satın alma kararı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünde İstanbul’da Marmara Üniversitesinde öğrenim gören 446 öğrenci ile yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada sosyal medya reklamları ile satın alma kararı incelenmiş,yapılan araştırma sonucunda tüketicilerin satın alma karar sürecinde sosyal medya reklamlarından etkilendiği ortaya çıkarılmıştır. -------------------- Nowadays, communication and information technologies are developing rapidly. These developments also affect the rate of İnternet usage of people in their daily lives and the time spent in social networks. Social media; it is the only virtual medium used by users to express themselves to other users and to stay in touch with them. Moreover, social media platforms have become one of the most intensively used areas of marketing and advertising in recent years. This situation, there was a need to examine under a new heading of consumer behaviour. In this study, examined the effect of social media advertising on consumer buying decision. In the application part of the study, the data obtained from the 446 students at Marmara University in Istanbul were analyzed using SPSS 20.0 program. In the research were examined social media advertising and purchasing decision. As a result of the research, it has been revealed that consumers are affected by social media advertisements in purchasing decision process.