Stokların BOBİ FRS ve vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Sedat Kara

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili düzenleme ile bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin finansal raporlarını Büyük ve Orta ölçekli İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) çerçevesinde oluşturması amaçlanmaktadır. BOBİ FRS ile gerçeğe uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun, karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Ancak uygulamanın yeni olması günümüze kadar finansal tablolarını VUK’a göre hazırlayan finansal tablo hazırlayıcıları açısından yeni bilgi ihtiyacı doğurmaktadır. Tezimizin amacı bilançoda dönen varlıklar hesap sınıfı içinde yer alan stoklar kaleminin VUK ve BOBİ FRS açısından incelenerek ilgili konu hakkında bilgi kaynağı oluşmasını sağlamaktır. Çalışmamızın bir önemli amacı da iki prensip arasındaki benzerlik ve farklılıkların tespiti ve bu tespitler hakkında sonuçlar orta koymaktır. Ayrıca çalışmamızda tespit edilen unsurların örnekler ve uygulamayla desteklenmesi finansal tablo kullanıcılarının konu hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. -------------------- Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Enterprises (FRS for LMEs) was published on Official Newspaper dated July 29, 2017. According to scope of related law, it is aimed that enterprises which are subject to independent audit but do not practice Turkish Financial Reporting Standards (TFRS) will perform financial statements in compliance with Financial Reporting Standard for Large and Medium-sized Enterprises. With FRS for LMEs, it is aimed to prepare faithfully represented, relevant and comparable financial statements. However, since the practice is new, it creates need for additional information for financial statement preparers who have been preparing financial statements according to tax legislation up until now. The aim of this thesis is to create source of information about the related subject examining inventories item in current assets of balance sheet in terms of tax legislation and FRS for LMEs. Another important aim of the research is to identify similarities and differences between two principles and to present study about these findings. In addition, by supporting the elements identified in the study with examples and application, it is aimed that users of financial statements will gain information about the subject.