Hesperidin, Rutin ve 7,8-Dihidroksi-3-(4-Metilfenil) Kumarin bileşiklerinin lipit düşürücü ve antioksidan etkilerinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Başak Yüce

Consultant: AYŞE OGAN

Abstract:

Bu çalışmada, flavanoid grubu bileşiklerden olan hesperidin, rutin ve 7,8-dihidroksi-3-(4-metilfenil) kumarin bileşiklerinin, hiperlipidemik sıçanlar üzerindeki lipit düşürücü ve antioksidan etkileri araştırılmıştır. Yaklaşık olarak 200-250 g ağırlığındaki 38 adet dişi Sprague-Dawley cinsi sıçan rastgele 5 gruba ayrılmıştır. Bir grup (n=6) pelet tipi ticari yemle beslenmiştir (kontrol grubu). Diğer dört grup (n=8) pelet tipi kolesterolden zengin yem (% 2, w/w) ile beslenmiştir. Sıçanlar, geniş plastik kafeslerde barındırılmış, suya ve yeme erişimleri serbest bırakılmıştır. 17 günlük beslenme sonunda, hayvanlara etil eter solunumu yoluyla anestezi uygulanmış ve göz damarlarından kan örnekleri alınmıştır. Elde edilen serumda, total kolesterol, trigliserit ve HDL-Kolesterol (HDL-K) düzeyleri enzimatik kitler kullanılarak belirlenmiştir. Kan alınmasından hemen sonra, hesperidin, rutin ve Organik Kimya Anabilim Dalımızda sentezlenen 7,8-dihidroksi-3-(4-metilfenil) kumarin bileşikleri oral gavaj yoluyla 5 gün süreyle uygulanmıştır. 5. günün sonunda hayvanlar dekapite edilmiştir. Kan örnekleri alınmış ve karaciğerleri hızlıca çıkartılmıştır. Serum örneklerinde total kolesterol, trigliserit ve HDL-K miktarları tayin edilmiştir. Karaciğer dokuları homojenize edilmiş ve sırasıyla Buege ve Ellman yöntemleri kullanılarak malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri belirlenmiştir. Çalışmamızın sonuçları, denenen tüm bileşiklerin -hesperidin, rutin ve 7,8-dihidroksi-3-(4-metilfenil) kumarin- antioksidan ve lipit düşürücü etkilerinin olduğunu göstermiştir. Fakat en etkili tedavi rutin ile sağlanmıştır. 7,8-dihidroksi-3-(4-metilfenil) kumarin, antikoagülan aktivitesinin yanı sıra, antioksidan ve lipit düşürücü etki de göstermektedir. Bu nedenle, 7,8-dihidroksi-3-(4-metilfenil) kumarin aynı anda hem pıhtılaşma hem de lipit düzensizliklerinin tedavisinde kullanılabilir. ABSTRACT In this study, flavonoids, hesperidin, rutin and 7,8-dihydroxy-3-(4-methylphenyl) coumarin, were investigated for their lipid lowering and antioxidant effects on hyperlipidemic rats. Thirty-eight female Sprague-Dawley rats, weighing approximately 200-250 g were randomly divided into 5 groups. One group (n=6) was fed with pellitized commercial diet (control group). The other four groups (n=8) were fed with pellitized high-cholesterol diet (2 %, w/w). Rats were housed in large plastic cages and given free access to food and water. After 17 days of feeding, the animals were anaesthetized with ethyl ether by inhalation and blood samples were collected from orbital vessels. The serum obtained was analyzed for total cholesterol, triglyceride and HDL-Cholesterol (HDL-C) using enzymatic kits. Following blood collection; hesperidin, rutin and 7,8-dihydroxy-3-(4-methylphenyl) coumarin which is synthesized in our Organic Chemistry Department, were supplied by oral gavage route for 5 days. After 5 days the animals were decapitated. Their blood samples were collected and livers were quickly removed. Total cholesterol, triglyceride and HDL-C were determined in serum samples. Liver tissues were homogenized and analyzed for malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH), following Buege’s and Ellman’s methods, respectively. The results of our study showed, that treated substances; hesperidin, rutin and 7,8-dihydroxy-3-(4-methylphenyl) coumarin all have have antioxidant and lipid lowering effects. But the most efficient treatment was obtained with rutin. Besides its anticoagulant activity, 7,8-dihydroxy-3-(4-methylphenyl) coumarin displayed both antioxidant and lipid lowering effects. So, 7,8-dihydroxy-3-(4-methylphenyl) coumarin can be used for the treatment of both clotting and lipid disorders.