Türk Miras Hukukunda tenkis


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET NAR

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

TÜRK MİRAS HUKUKUNDA TENKİS Türk-İsviçre miras hukuku sisteminde kişinin ölümü ile birlikte geride bıraktığı malvarlığı değerleri üzerinde kimlerin nasıl mirasçı olacağının belirlenmesi bakımından karma sistem kabul edilmiştir. Bu karma sistem, yasal mirasçılığa ve mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüne birlikte yer vermiştir. Yasal mirasçılık ve tasarruf özgürlüğü arasındaki dengeyi sağlamak için ise, kural olarak, mirasbırakan tarafından ortadan kaldırılamayan “saklı pay”ları öngörmüştür. Kanunun sistemine göre, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüne sahip olduğu kabul edilmekte, ancak tasarruf özgürlüğü mirasçıların saklı payları toplamı ile sınırlanmaktadır. Mirasbırakanın, tasarruf serbestisi sınırlarını aşması ve karma sistemin öngördüğü dengeyi bozması her zaman mümkündür. Bu olasılığı dikkate alan kanunkoyucu, yasal mirasçıların sahip oldukları hakların ihlal edilmesinin önüne geçmek için saklı payları koruma altına almıştır. Çalışmamızda yasal mirasçılık ile iradi mirasçılık arasındaki dengeyi sağlayan ve saklı payların aşılmasının yaptırımını teşkil eden tenkis kurumu incelenmiştir.Tenkis, mirasbırakanın saklı payları ihlal eden kazandırmalarının tasarruf serbestisi sınırları içinde kalmasını ve saklı payları ihlal etmeyecek düzeye indirilmesini sağlamaktadır. ABSTRACT REDUCTION IN TURKISH INHERITANCE LAW In the Turkish-Switzerland successions on law system, the mixed system is accepted to determine who the heirs would and how they would fall heir to the estates that is inherited by the legator. This mixed system contains both statutory heir and the legator's freedom of disposition. Also, this system regulates the reserved portions which can not be annihilated by legator to fix the balance between the satutory heir and the freedom of disposition. It is accepted that legator has the freedom of dispostion which is limited by heirs' the total of reserved portions. It is always possible that legator can exceed the limit of disposition freedom and break the balance which is supplied by the mixed system. The legislator who regards this possibility has protected the reserved portions to prevent violetion the rights statutory heirs have of. In our study, it is analysed the reduction that balances between statutory heirdom and discretional heirdom, and that constitutes the sanction of exceeding of reserved portions. The reduction is to provide that legator’s saving, which exceed the reserved portions, is holding on within the limit of the freedom of disposition and at the level that can not violate the reserved portions.