İlköğretim 1,2, ve 3. sınıf öğrencilerinde kural kavramı gelişiminin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: DUYGU NADİRE YILMAZCAN DİPİ

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Bu araştırmada, İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin kural kavramı gelişimlerini incelenmiştir. Araştırmanın evrenini, İstanbul İli, Anadolu Yakası Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ilköğretim okullarının 1, 2 ve 3. sınıflarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu (örneklemini) ise, İstanbul İli Anadolu Yakası Kadıköy, Maltepe ve Kartal ilçelerinden rastgele yöntemle (random) seçilmiş 12 ilköğretim okulunun 1, 2 ve 3. sınıflarında öğrenim gören 405 öğrenci oluşturmaktadır. Bu araştırmada ilköğretimin 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin kural kavramı gelişimine ilişkin verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen 6 maddelik bir kişisel bilgi formu ile 30 maddelik bir ölçek kullanılmıştır 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin kural kavramı gelişimine ilişkin araştırmacı tarafından geliştirilen ölçeğin yapı geçerliği, madde analizi ve güvenirlik çalışmaları olarak iç tutarlık ve test tekrar test güvenirlikleri incelenmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri SPSS 15.0 ve LISREL 8.54 paket programları ile yapılmış, öğrencilerin demografik verilerine bağlı olarak ölçeği ve ölçeğin alt boyutlarını algılamalarında anlamlı farklılaşmalar olup olmadığını araştırmak üzere ise SPSS 15.0 ile çözümlemeye tabi tutulmuştur. Verilerin Çözümlenmesinde, madde toplam korelasyonları, t testi, Pearson Çarpım Moment Korelasyonu, doğrulayıcı faktör analizi, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi ve post-hoc LSD testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal gelişimindeki bir artış, davranışsal boyutta da bir artışa neden olmakta, birindeki düşüş diğerinde de bir düşüşe neden olmaktadır. Öğrencilerin kurallarla ilgili bilişimsel-duyuşsal ve davranışsal kazanımlarının sınıflar bakımından henüz farklılaşmadığı, cinsiyet değişkenin, ilköğretimin 1, 2 ve 3. sınıflarında okuyan öğrencilerin kural bilincini geliştirmelerinde önemli bir farklılaşma kaynağı olduğu, genel olarak öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeylerinin Kural Bilinci gelişimde benzer ve önemli bir etkiye sahip olduğu, Kural Bilinci gelişimi bakımında ilköğretimin 1, 2 ve 3. sınıflarında okuyan öğrencilerin ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerinin önemli bir farklılaşma kaynağı olduğu, ancak bu farklılaşmanın daha çok alt ve üst SED grubunda yer alan öğrenciler arasında olduğu, okul türü değişkenin, ilköğretimin 1, 2 ve 3. sınıflarında okuyan öğrencilerin kural bilincini geliştirmelerinde önemli bir farklılaşma kaynağı olduğu anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler: İlköğretim, Ahlaki Yargı ve Kural Kavramı. ABSTRACT Elementary school first, second and third grade students’ rule concept developments have been analyzed in this research. The first, second and third grade students of the elementary schools that have been operated depending on the Ministry of National Education of Anatolian Side of the City of Istanbul have been constituted the study’s core that has been coordinated according to scanning model. And, 405 students who have been receiving an education in the first, second and third grades of 12 elementary school that have been randomly selected from the Districts of Kadıköy, Maltepe and Kartal of the Anatolian Side of the City of Istanbul have been constituted research’s study group. In this study, a 6-article individual information form and 30-article scale that have been developed by researcher in collecting data belonging to the first, second and third grade students’ rule concept development of the elementary education have been used. Internal consistency and test repetition and test reliability has been analyzed as structure validity, article analyzing and reliability studies of the scale that has been developed by the researcher belonging to the first, second and third grade students’ rule concept development. The scale’s validity and reliability analyses have been carried out by SPSS 15.0 and LISREL 8.54 packaged software and the SPSS 15.0 has been subjected to analyze whether or not there have been meaningful differentiations in the students’ comprehensions in accordance with the scale and scale’s sub contents depending on demographical data. The article total correlations, t-test, Pearson Multiplying Moment Correlation, affirmative factor analyzing, frequency, percentage, arithmetical average, standard multiplying, independent groups t-test, single-way variance analyzing and post-hoc LSD test have been applied in data’s solution. According to the research’s results; an increase in the first, second and third grade students’ cognitive and perceptive development is caused to an increase in behavioral content and a decrease in the first one is also caused a decrease in another. It has been understood that the students’ cognitive, perceptive and behavioral attainments have not generally differentiated with respect to the grades; gender variable has been an important differentiation source in the rule concept developments of the first, second and third grade students’ who have been receiving an elementary education; the education levels of the students’ families have been a similar and important effect in the rule conscious development; the families’ socio-economic levels of the students who have been receiving an education in the first, second and third grades have been an important differentiation source with respect to the rule conscious development but this differentiation has been among the students who have been taken a place most likely in bottom and upper SED group and the school type variable has been an important differentiation source in the rule conscious development of the students who have been receiving an education in first, second and third grades of the elementary education. Key words: Elementary Education, Moral Judgments and Rule Concept.