REKABET STRATEJİLERİ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL UYUMLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MERVE DEMİREL

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, rekabet stratejisi, kurum kültürü ve örgütsel uyumlanma ile ilgili tanımlamalar ve teorik çalışmalar incelendikten sonra, rekabet stratejisinin ve kurum kültürünün örgütsel uyumlanma sürecine etkisinin incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, İstanbul’da faaliyet gösteren farklı küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan 170 kişi üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Bu şekilde evren sahası geniş tutulmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda, rekabet stratejileri, kurum kültürü, çevresel koşullar ve örgütsel uyumlanma arasındaki ilişkileri ortaya koymak üzere korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Sonuçlar, örgütsel uyumlanma üzerinde rekabet stratejisi ve kurum kültürü gibi içsel unsurların daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak, farklılaşma stratejilerinin ve klan tipi kültüre sahip olmanın da önemli etkisi olduğu görülmektedir. -------------------- The purpose of this study was, to search the effects of competitive strategies and corporate culture on organizational alignment after definitions and theoretical studies with these topics had examined. Among this purpose the research has been done on 170 employees who worked at different small, medium or large size companies in Istanbul. In this way, the search area is kept wide. In the way of the datas, correlation and regression analysis have been utilized to explain the relationships between the competitive strategies, corporate culture, environmental conditions and organizational alignment. The result showed internal factors such as competitive strategies and corporate culture were more effective on organizational alignment. In addition, differentiation strategies and having clan type culture have an important effect.