Finansal kiralama (Leasing) sözleşmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: GÜZİDE GÜRSOY

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

Finansal Kiralama sözleşmesi, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre fesh edilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşmedir. Dünyada, bir yandan ekonominin finansman ihtiyacının büyüklüğü diğer yandan kaynakların kıt olması ve faiz oranlarının yüksekliği, yeni yatırım ve finansman araçlarına olan gereksinimini artırmıştır. Finansal kiralama da, bu gelişmelerin bir sonucu olarak, ekonomik hayata etkin bir şekilde girmiştir. Türkiye'de ise finansal kiralama, 1970'li yıllarda, önce orta ölçekli sanayicilerin ilgisini çekmiş, yatırım yapmaya gücü yetmeyen, sadece kira ödeme gücü olan sanayiciler için ciddi bir alternetif oluturmuştur. Finansal kiralama türünün esas alındığı, 3226 sayılı "Finansal Kiralama Kanunu", 10.06.1985 tarihinde çıkarılarak ülkemizdeki finansal kiralama uygulamalarının yasal çerçevesi oluşturulmuştur. Ülkemizde, hızlı bir gelişme gösteren finansal kiralama sözleşmesi, zaman içinde sağlanan teşviklere rağmen, tasarrufların yetersizliği, ekonomide yaşanan istikrarsızlık gibi olumsuz koşulların sonucunda istenilen seviyeye gelememiştir. Özellikle, sermaye birikimi yetersiz olan yatırımcılara orta ve uzun vadeli kaynak sağlamalarına olanak veren finansal kiralama sektörünün gelişmesinde ve sektörün sorunlarının çözümlenmesinde, leasingin tam olarak anlaşılması ve problemlere cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi büyük önem taşır. Bu paralelde, tezimizin amacı, leasingi avantaj ve dezavantajlarıyla ele almak ve ekonomimizdeki yerini son haliyle değerlendirmektir. Financial leasing contract is the one which dependent upon the demand and choise of the lessee suggests leaving the possession of a property, the lessee purchased or obtained by another way from the third person to provide any benefit and with the condition not to be annuled for a certain period to the lessee for its' leasing cost. In the world, either the greatness of the financing necessity of the economy and the scarcity of resources and the high rate of interest increased the necessity for the new investment and financing means. As a result of these developments, financial leasing participated effectively into the economical life. In Turkey, financial leasing first interested the middle-sized industrialists during the 1970s. It became a serious alternative for the industrialists who have no opportunity to invest and just afford to pay for leasing. In Turkey, the legal frame of the financial leasing applications was drown by enacting 3226 numbered "Financial Leasing Law" on 16. 06.1985 which focuses on the type of the financial leasing. Financial leasing contract which rapidly developed in Turkey, in spite of the provided encouragements, could not reach the desired level due to the negative conditions like the scarcity of the money, instability of the economy. Especially, during the development of the financial leasing sector which supplies medium and long-termed source for the investors lack of enough capital and during the solution of the sectorial problems, complete understanding of leasing and reorganization to meet the problems are needed. The aim of this thesis is to evaluate leasing with its advantages and disadvantages and state its' significance for the economy.