Jeopolitik bakımdan Suriye-Rusya ilişkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE YAŞAR

Consultant: HAMZA AKENGİN

Abstract:

Orta Doğu’nun önemli ülkelerinden biri olan Suriye’nin diğer ülkeler ile olan ilişkilerinde en önemli rolü, bölgede sahip olduğu jeopolitik konum oynamıştır. Rusya’nın geçmişte ve günümüzde özellikle Avrasyacılık jeopolitik yaklaşımı çerçevesinde, ABD karşısındaki dengeleyicilik politikasının önemli alanlarından biri Suriye olmuştur. Soğuk Savaş döneminde ve sonrasında ABD’nin başını çektiği Batı Blokuna karşılık, SSCB’nin Orta Doğu’daki en önemli müttefiklerinden biri Suriye olmuştur. İki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisi; askeri, ekonomi, diplomasi ve diğer alanlarda sıkı ilişkiler kurulmasını da beraberinde getirmiştir. Bugün iki ülke arasında oldukça ileri bir boyutta devam eden bu ilişkilerden Suriye ve Rusya ayrı iki ülke olarak, çeşitli kazanımlar elde etmişler ve etmektedirler. Bu çalışmanın amacı Suriye’nin jeopolitik konumu bağlamında Suriye-Rusya ilişkilerini araştırmaktır. Araştırmada literatür taraması ve doküman analizi yöntemleri kullanılmış, elde edilen veriler tarihi ve güncel olaylarla ilişkilendirilerek sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Suriye’nin jeopolitik konum özellikleri dikkate alınmadan geçmiş ve bugünkü iç ve dış politikasını, diğer ülkelerle olan ilişkilerini anlamlandırmak mümkün değildir. ABSTRACT In its relations with the other countries, one of the most important countries of the Middle East, Syria whose one of the most important role has been its geopolitical position in the region. In the past and present times, across the USA, Russia’s balancing policies’ one of the most important areas has been Syria. During and after the Cold War, corresponds to the Western Block which led by the USA, Syria has been one of the most important allies of Soviet Union in the Middle East. The relations between two countries have established close relations in the fields of military, economical, diplomacy and so on. Today, as being seperate countries, from the relations which have been prossesing in an advanced size, Russia and Syria have obtained and still have been obtaining several earnings. The aim of this study is to search about the relations of Syria-Russia, in the context of Syria’s geopolitical position. In the study, the literature and document analysis techniques have been used, the result has been tried to be obtained by associating with the history and current events with the gained data.